Kontrollutvalet

Møtedato : 07.04.2021 10:00

Møtested : Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-22/21 Oppfølging - tilbakemelding til rapport frå undersøking av budsjett- og økonomistyringsprosessane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 5 vedlegg
KO-23/21 Kontrollrapport - Undersøking av "Transaksjonar med nærståande i skolesektoren" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
KO-24/21 Kontrollrapport - Undersøking av "Ressursstyring og bruk av overtid i vgs" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
KO-25/21 Verksemdplan for Sentrale kontrollorgan 2021-2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
KO-26/21 Risiko- og vesentlegheitsvurdering (ROV) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-11/21 Oppfølgingsliste - Kontrolldirektøren orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-12/21 KMD - Rettleiar til kontrollutvals- og revisjonsforskrifta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-13/21 NKRF - Rettleiar til "Kontrollutvalet sin uttale til årsrekneskap og årsmelding" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-14/21 Drøfting av aktuelle saker Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

← møtekalender