Fylkesutvalet

Møtedato : 28.06.2021 10:30

Møtested : Scandic Alexandra, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-90/21 T 25/21 Val av kontrollprosjekt 2022-2023 - Oversendingsframlegg frå Kim Thoresen-Vestre (SV) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-91/21 Møteplan for fylkesting og fylkesutval 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-92/21 Fullmakt til fylkesordførar og fylkeskommunedirektør ("feriefullmakt") Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-93/21 Avslutning byggerekneskap K452 Spjelkavik vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
U-94/21 Utviklingsplan for bygga til Landbruksmuseet på Gjermundnes Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-95/21 Fylkesstrategi for internasjonalt samarbeid 2022-2025- oppstartsmelding Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
U-96/21 Plan for samordna areal-, klima- og transport i Ålesundsregionen (PAKT) - framlegg til offentleg ettersyn Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 9 vedlegg
U-97/21 Omdisponering av midlar frå PAKT til Fylkesstrategi for attraktive byar og tettstader Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-98/21 Låneopptak i 2021 - avvik frå vedtatt gjennomsnittleg rentebindingstid i finansreglementet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-99/21 Samarbeidsavtale mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Stranda kommune og Flakk Gruppen AS vedkomande prosjekt Ny turist- og beredskapskai i Hellesylt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-100/21 Kontorsituasjonen for fylkeskommunens sentraladministrasjon Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-101/21 Sula kommune - klage på vedtak - rehabilitering av eldre naust - gbnr 65/279 - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-102/21 Uttale omprioritering E 39 Hjelset Bjerkeset til Astad-Bjerkeset Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-7/21 Konsesjon for ferje/persontransport Hellesylt-Geiranger Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender