Fylkesutvalet

Møtedato : 22.03.2021 10:30

Møtested : Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-29/21 Oppstartmelding - Fylkesstrategi for attraktive byar og tettstader Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-30/21 Statlig sikring av friluftslivsområder i Møre og Romsdal 2021 - tilråding Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 9 vedlegg
U-31/21 Innspel til strategi for små byar og større tettstader Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-32/21 Uttale - Klimaplan for 2021-2030, Meld.St.13 (2021-2030) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-33/21 Høyringsuttale til NOU 2020:15 "Det handler om Norge" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
U-34/21 Høyringsuttale - forslag til program for konsekvensutgreiing for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
U-35/21 Høyring - forslag til endringar i akvakulturregelverket Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-36/21 Høyring - Avgift på viltlevande marine ressursar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
U-37/21 Uttale til forslag til endringar i båt- og ferjenøkkelen i inntektssystemet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-38/21 Ferjerute mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika på Hitra Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 8 vedlegg

← møtekalender