Fylkesutvalet

Møtedato : 22.02.2021 10:30

Møtested : Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møterom: Teamsmøte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-19/21 Strategikonferansen 2021 - Innspel i frå Møre og Romsdal fylkeskommune til KS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-20/21 Oppstartsmelding - Fylkesstrategi for landbruk i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-21/21 Innspel til jordbruksforhandlingane 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
U-22/21 Regional vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion 2022 - 2027 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
U-23/21 Rullering av forskings- og innovasjonsstrategiane for næringsliv og kommunal sektor - Forskings- og innovasjonsstrategi for Møre og Romsdal 2021-2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 5 vedlegg
U-24/21 Volda kommune - nedklassifisering av fylkesveg 5830 Muldsvorvegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
U-25/21 Fv. 659 Nordøyvegen - justert garantivedtak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-26/21 Søknad frå Hafast om planleggingsmidlar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-27/21 Ferjeaksjonen i Møre og Romsdal - økonomisk støtte Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-28/21 Klimameldinga og konsekvensar med auka transportkostnader Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-2/21 Fylkeskommunal deltaking i vegselskap (saka trekkes) Document_blue Protokoll

← møtekalender