Fylkesutvalet

Møtedato : 25.01.2021 10:30

Møtested : Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møterom: Teamsmøte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-1/21 T 86/20 Mandat - Gjennomgåande hurtigbåttilbod Kristiansund-Trondheim frå 1. januar 2020 - oversendingsframlegg frå Terje Hals (NML) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-2/21 T 95/20 Økonomiplan med handlingsprogram 2021-2024 med budsjett for 2021 - oversendingsframlegg frå Terje Hals (NML) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-3/21 Fylkesstrategi for samferdsel 2021-2024 - høyring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 9 vedlegg
U-4/21 Realisering av Kjerringsundet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-5/21 Høyring på rapport frå ekspertutval "På veg mot eit bedre bomsystem" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-6/21 Høyring - forslag til endringar av forureiningsregelverket for akvakultur i sjø Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-7/21 Høyringsuttale til NOU 2020:12 - Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn (Distriktsnæringsutvalget) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-8/21 Uttale om organisering GIEK/Eksportkreditt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-9/21 Rapportering januar 2021 - Regional planstrategi og fylkesplan 2020-2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-10/21 Godkjenning av planprogram for Trøndelag vassregion og Fullmakt til å legge regional vassforvaltningsplan for andre vassregionar ut på høyring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
U-11/21 Møre og Romsdal må bli ei sjølvstendig eining for straffegjennomføring, dersom Stortinget vedtek ein to-nivåmodell i ny organisering av Kriminalomsorga, jf. Prop. 143 L (2019-2020) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-12/21 Orientering om overføring av dei statlege fiskerihamnene Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-13/21 Søknad om støtte til finansieringsutgifter til utdjupingsprosjekt i Giske kommune og Herøy kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
U-14/21 Wizz Air – søksmålsvarsel retta mot Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-15/21 Runde Miljøsenter AS - omstrukturering - nedsalg i fylkeskommunens aksjeportefølje Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-16/21 Høyring – Forslag om endringar i smittevernloven (portforbod) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-17/21 Endring av budsjett 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-18/21 Uttale om fødetilbodet på Nordmøre og i Romsdal Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/21 Handtering av garantiar stilt av Møre og Romsdal fylkeskommune som sikkerheit til låna til bompengeprosjektet E136 Tresfjordbrua Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender