Fylkestinget

Møtedato : 18.10.2021 13:00

Møtested : Hotel Union Geiranger

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
T-66/21 Kontrollrapport - Undersøking av "Fagskolane i Møre og Romsdal" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 8 vedlegg
T-67/21 Kontrollrapport - Undersøking av "Heilskapleg verksemdstyring og intern kontroll" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-68/21 Kontrollplan - Plan for eigarskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskap (selskapskontroll) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 5 vedlegg
T-69/21 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i kommunelova § 11-8, 1. ledd - U 98/21 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-70/21 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i kommunelova § 11-8, 1. ledd - U 99/21 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-71/21 Økonomirapportering per 2. tertial 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 1 vedlegg
T-72/21 Endring av budsjettet for 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-73/21 Møre og Romsdal 2025 - orientering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-74/21 Næringsstrategi for Vestlandet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-75/21 Fleire statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal - forslag til vidare arbeid Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
T-76/21 Oppdragsstyring Siva Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
T-77/21 Årsrapport frå elev- og lærlingombodet og mobbeombodet i Møre og Romsdal 2020-2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
T-78/21 Evaluering av tiltakspakke for kulturlivet 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
T-79/21 Eigarskap i Vestnorsk Filmsenter - Styrking av filmfeltet i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
T-80/21 Sande fastlandssamband - søknad om støtte/kapitalinnskott Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
T-81/21 Konkurranseutsetting av transporttenester Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-82/21 Overtaking av dei statlege fiskerihamnene i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-83/21 Framtidig fylkeskommunalt båtrutetilbod nord for Ålesund og tilhøvet til den bompengefinansierte Nordøyvegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
T-84/21 Nordøyvegen - vidare utgreiingar av bompengenivå Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
T-85/21 Bussdepot Kristiansund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-86/21 K651 Spjelkavik Arena - Utredning tomtealternativ Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 8 vedlegg
T-87/21 Uttale til statsbudsjettet 2022 Document_blue Protokoll
T-88/21 Fritak frå politiske verv i Møre og Romsdal fylkeskommune - val av nye medlemer/varamedlemer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
T-89/21 Val av fylkesvaraordførar for perioden 2021-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-90/21 Spørsmål frå Randi Walderhaug Frisvoll om flagging i fylket på offentlege flaggdagar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-91/21 Søknad om mellombels fritak frå politiske verv - Jakob Vorren Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-4/21 Oversikt over saker til oppfølging 2020-2021 - fylkesutvalet og fylkestinget Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender