Fylkestinget

Møtedato : 14.06.2021 13:00

Møtested : Hotel Union Geiranger

Møterom: Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
T-25/21 Val av kontrollprosjekt 2022-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 6 vedlegg
T-26/21 Godkjenning av prosjektrekneskap - Byggjeprosjekt K452 Spjelkavik vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 5 vedlegg
T-27/21 Kontrollrapport - Undersøking av "Transaksjonar med nærståande i skolesektoren" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-28/21 Kontrollrapport - Undersøknig av "Ressursstyring og bruk av overtid i vgs" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-29/21 Rullering av forskings- og innovasjonsstrategiane for næringslivet og kommunal sektor Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 3 vedlegg
T-30/21 Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2021-2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (7) 2 vedlegg
T-31/21 K2001 Volda vgs - TPO-base, prosjektstatus mai 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4)
T-32/21 K752 Fræna vgs - marine fag, prosjektstatus mai 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4)
T-33/21 K2002 Gjermundnes vgs - undervisningsfjøs, funksjonsprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 5 vedlegg
T-34/21 Overordna utviklingsplan bygg og eigedom Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 6 vedlegg
T-35/21 Finansiering av reguleringsplan for fv. 60 Tomasgard - Røyrhus bru Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 12 vedlegg
T-36/21 Investeringsprogram for fylkesvegar 2022-2031 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
T-37/21 Driftsselskap Campus Kristiansund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-38/21 Orientering Sørsida i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-39/21 Godkjenning av ny selskapsavtale for Vigo IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 3 vedlegg
T-40/21 Ocean Seaweed Centre fase II Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
T-41/21 Årsrapport for 2020 frå Regionalt Forskingsfond Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
T-42/21 Prinsipp for fylkeskommunal deltaking i og finansiering av vegselskap Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
T-43/21 Fylkesstrategi for samferdsel 2021-2024 - etter høyring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 22 vedlegg
T-44/21 Etablering av nytt skysstilbod til/frå Store Kalvøy etter opninga av Nordøyvegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
T-45/21 Todalsfjordprosjektet - orientering om vedtatt kommunedelplan og vidare framdrift Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 5 vedlegg
T-46/21 Økonomirapportering per 1. tertial 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 1 vedlegg
T-47/21 Endring av budsjettet for 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-48/21 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2022-2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5)
T-49/21 Handlingsprogram og mål i økonomiplanen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 2 vedlegg
T-50/21 Skyssreglement for grunnskole og vidaregåande skole i Møre og Romsdal - oppheving Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 4 vedlegg
T-51/21 Møbelkraft AS - val av strategi i generalforsamling 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-52/21 Søknad om fritak frå politiske verv - Erik Kursetgjerde Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-53/21 Kjøp av tomt til nytt bussdepot i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-54/21 K651 Spjelkavik Arena - Skisseprosjekt - Vurdering av alternativ Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 1 vedlegg
T-55/21 Regionale utviklingsmidlar til kultur - etablering av fond Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
T-57/21 Retningslinjer for saksgang i fylkeskommunale byggeprosjekt på veg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
T-58/21 Status og val av entrepriseform for bygging av ny Nerlandsøybru Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
T-59/21 Interpellasjon frå Bente Bruun og Monica Molvær (H) om eksportnæringenes behov for forutsigbare rammevilkår gjennom EØS-avtalen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
T-60/21 Interpellasjon frå Silje Alise Ness (R) om å trekke Oljefondet ut av selskap som investerer på okkupert område i Palestina Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
T-61/21 Interpellasjon frå Carl Johansen (MDG) om konsekvensar av vegprosjektet Kjerringsundet for Sundsbøen på Otrøya Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
T-62/21 Interpellasjon frå Elisabeth Jørgenvåg (NML) om trasèval for krysning av Romsdalsfjorden Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
T-63/21 Spørsmål frå Per Ivar Lied (SP) om Stad skipstunnel/hurtigbåtsamband/utviklingsmulegheiter Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
T-64/21 Spørsmål frå Kim Thoresen-Vestre (SV) om 10-årsmarkeringen av 22. juli Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
T-65/21 Spørsmål frå Terje Hals (NML) om fødeavdelinga i Kristiansund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-2/21 Oversikt over saker til oppfølging 2020-2021 - fylkesutvalet og fylkestinget Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-3/21 Lovlighetskontroll etter gammel kommunelov § 59 av fylkestinget i Møre og Romsdal sitt vedtak i sak om Bypakke Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender