Fylkestinget

Møtedato : 19.04.2021 10:00

Møtested : Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
T-1/21 Sentrale kontrollorgan - Årsmelding 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-2/21 Sentrale kontrollorgan - Årsrekneskap 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-3/21 Verksemdplan for Sentrale kontrollorgan 2021-2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-4/21 Revisjonsrapport - Forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga 2020 - på området offentlege anskaffingar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-5/21 Kontrollrapport - Undersøking av "Inntak og kvalitet i opplæringa for elever tatt inn etter § 6-17 i opplæringsforskrifta" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-6/21 Oppfølging - tilbakemelding til rapport frå undersøking av budsjett- og økonomistyringsprosessane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 5 vedlegg
T-7/21 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i kommunelova § 11-8, 1. ledd - U-15/21 (Runde Miljøsenter AS -omstrukturering - nedsal i fylkeskommunen si aksjeportefølgje) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-8/21 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i kommunelova § 11-8, 1. ledd - U-17/21 (Endring av budsjett 2021) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-9/21 Forskrift om godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-10/21 Fylkeskommunal stemmestøtte til ungdomspartier Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-11/21 Fast møte- og talerett for andre enn valde medlemar i folkevalde organ Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-12/21 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 8 vedlegg
T-13/21 Endring av budsjettet for 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-14/21 Årsrapport bygg- og eigedomstenester 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-15/21 Campus Kristiansund - Leigeavtale og driftsselskap Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 7 vedlegg
T-16/21 Politisk regelverk for byggesaker Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
T-17/21 Modell for å sikre eit seriøst arbeidsliv Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-18/21 K2003 Talevarsling - forprosjekt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 5 vedlegg
T-19/21 Volda kommune - nedklassifisering av fylkesveg 5830 Muldsvorvegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
T-20/21 Spørsmål fra Anne Marie Fiksdal (FRP) om venterom for kollektivtransport Vestnes sentrum Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
T-21/21 Interpellasjon frå Kristin Sørheim (SP) om etablering av statlege arbeidsplassar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-22/21 Spørsmål fra Pål Farstad (V) om toalett og venterom ved fylkesvegkaier Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-23/21 Regionreforma - fullmakt til å inngå avtale om overtaking av fiskerihamner Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-24/21 Uttale - Ny eksporteining bør leggast til Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/21 Oversikt over saker til oppfølging 2020 og 2021 - fylkesutvalet og fylkestinget Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender