Samferdselsutvalet

Møtedato : 03.03.2021 10:30

Møtested : Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-13/21 Høyringsuttale til NOU 2020:15 "Det handler om Norge" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
SA-14/21 Uttale til forslag til endringar i båt- og ferjenøkkelen i inntektssystemet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
SA-15/21 Smartere transport - Årsrapport 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
SA-16/21 Sluttrapport: Batterielektrisk hurtigbåt - Grønt Skipsfartsprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-17/21 Rapportering Samferdsel 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
SA-18/21 Plan- og byggeprogram 2021/2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-19/21 Finansiering av reguleringsplan for fv. 60 Tomasgard - Røyrhus bru Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 12 vedlegg
SA-20/21 Søknad om fråvik - siktkrav - Fv. 63 Korsmyra-Indreeide Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
SA-21/21 Fordeling av ekstra midlar til el-ferjer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-22/21 Driftsstatus for fylkesvegferjesambanda og hurtigbåtsambanda i Møre og Romsdal 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-23/21 Reisegaranti hurtigbåt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-24/21 Veøy Buss AS - Søknad om ruteløyve på strekninga mellom Åndalsnes og Vengedalen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-25/21 Tiltak miljøvennleg transport i rutepakke 2 Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-26/21 Inntektspotensialet for FRAM sine reklameflatar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-27/21 Val av bruløysing - fortau eller gang- og sykkelbane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-6/21 Erfaringar frå arbeid med prioriteringar etter samfunnsøkonomisk analyse i innspel til NTP 2022-2033 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-7/21 Nasjonal rassikringsgruppe - forslag til vedtekter Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-8/21 Detaljbudsjett 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-9/21 Årsmelding 2020 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
RS-10/21 Årsmelding 2020 - Rådet for personar med nedsett funksjonsevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)

← møtekalender