Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

Møtedato : 08.06.2021 10:15

Møtested : Scandic Alexandra, Molde - fjernmøte jf kommunelova § 11-7

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KNF-57/21 Tildeling av Inkludering- og mangfaldsprisen for 2020 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-58/21 2021 Idrettsstipend for enkeltutøvar og klubb Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-59/21 Tildeling kunstnarstipend 2021 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 6 vedlegg
KNF-60/21 Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KNF-61/21 Folkehelseundersøkinga i Møre og Romsdal 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-62/21 Stimuleringsordningar kultur – tiltak på kulturfeltet 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KNF-63/21 Verdiskaping innan kulturelle og kreative næringar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-64/21 Regionale utviklingsmidlar til kultur - etablering av fond Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
KNF-65/21 Etablering av støtteordning for offentleg-privat samarbeid med utgangspunkt i berekraftindikatorane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-66/21 Bedriftsintern opplæring – status og endringsforslag for 202 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-67/21 Fylkesstrategi for internasjonalt samarbeid 2022-2025- oppstartsmelding Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
KNF-68/21 Søknad om støtte til vidareføring av prosjektet Blå-grønt samarbeid Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-69/21 Vertskapsattraktivitet - søknad om ekstraordinært tilskot Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-70/21 Vurdering av innovasjonsmiljø for kvalifisering til Siva sitt næringshage- eller inkubasjonsprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-71/21 Søknad om støtte til etablering av ON Havkandidat - Opplæringsarena Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-30/21 Nasjonalt NAV-ombud lokalisert til Kristiansund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-31/21 Månadsmelding frå NAV april og mai 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
RS-32/21 Ad avslag om tilskot til frivillege organisasjonar KFUK-KFUM - 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-33/21 Fiskerimuseet – videre drift Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-34/21 Svar på brev om Fiskerimuseet og leigekontrakt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-35/21 Administrativ uttale vedr. justering av vedtektene for Musea på Sunnmøre Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-36/21 Sunne kommuners nettverkssamling - Program Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-37/21 Økonomirapport 1. tertial 2021 - Kultur-, næring- og folkehelseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender