Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

Møtedato : 04.05.2021 10:30

Møtested : Fjernmøte, jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte 3. og 4. mai)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KNF-38/21 Overordna utviklingsplan bygg og eigedom Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 6 vedlegg
KNF-39/21 Rullering av forskings- og innovasjonsstrategiane for næringslivet og kommunal sektor Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 3 vedlegg
KNF-40/21 Ocean Seaweed Centre fase II Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
KNF-41/21 Søknad om støtte til "Prosjekt ny næring og økt sysselsetting i Molde/Midsund og Aukra" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-42/21 Søknad om støtte til utbygging av ladeinfrastruktur for elbil Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-43/21 Søknad om tilskot til pilot "Nye moglegheiter for samhandling til havs" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-44/21 Smøla Nærings- og Kultursenter KF - søknad om tilskot til reiselivsutviklingsprosjekt på Smøla Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-45/21 Aqua Nor 2021 - Deltaking frå kultur-, næring- og folkehelseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-46/21 Representant frå Kultur, næring og folkehelseutvalet - workshop Fylkesstrategi for landbruk Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-47/21 Høyringssvar - tildeling i forhåndsdefinerte områder TFO 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
KNF-48/21 Høyringssvar energieffektiviseringsdirektivet artikkel 14.5 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
KNF-49/21 Årsrapport for 2020 frå Regionalt Forskingsfond Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
KNF-50/21 Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer - 2022-2025 - til høyring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 1 vedlegg
KNF-51/21 Orientering om tilskotsordningar til kulturminnevern forvalta av fylkeskommunen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-52/21 Orientering om ny nasjonal museumsmelding - Meld.st.23 (2020 – 2021) Musea i samfunnet – Ting, tillit og tid Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-23/21 Internasjonalt arbeid - Årsrapport 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
RS-24/21 Nordsjøkommisjonen - Møte i Marine ressursargruppe 17. mars Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-25/21 Høyring - Avgift på viltlevande marine ressursar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
RS-26/21 Månadsmelding frå NAV mars 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-27/21 Barne- og ungdomskulturmeldinga; Oppleve, skape, dele - Kunst og kultur for, med og av barn og unge Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-28/21 Aalesunds Museum - kommentar undervegsrapport Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-29/21 Mupsus utflytting fra Aalesunds Museum Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender