Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

Møtedato : 09.03.2021 10:30

Møtested : Fjernmøte, jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KNF-20/21 Høyringsuttale til NOU 2020:15 "Det handler om Norge" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
KNF-21/21 Høyringsuttale - forslag til program for konsekvensutgreiing for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
KNF-22/21 Høyring - forslag til endringar i akvakulturregelverket Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
KNF-23/21 Søknad forprosjekt nullutslepp 2025 i Storfjorden Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-24/21 Søknad om støtte til evaluering og utvikling av Grønn Forskning 2.0 og utredning av behovet for jordbruksklynge Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 7 vedlegg
KNF-25/21 Fordeling av hoppid.no avklaringsmidlar 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-26/21 Støtte til GCE Blue Maritime 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-27/21 Fylkesprisen Årets Bedrift 2020 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 11 vedlegg
KNF-28/21 Årsrapport 2020 - den offentlege tannhelsetenesta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-29/21 2021 - Tilskot til freda bygg i privat eige - Post 71 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-30/21 2021 - Tilskot til kulturminne i verdsarvområdet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-31/21 2021 - Tilskot og førehandstilsegn til tekniske og industrielle kulturminne for 2021 og 2022 - post 72 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-32/21 2021 - Tilskot og førehandstilsegn til brannsikring av tette trehusområde for 2021 og 2022 - post 73 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-33/21 2021 - Tilskot til fartøyvern - post 74 og SAVOS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 8 vedlegg
KNF-34/21 2021 - Tilskot til friluftslivsaktivitet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-35/21 2021 - Tilskot til tiltak i statleg sikra friluftslivsområde Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-36/21 2021 - Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 5 vedlegg
KNF-37/21 Statleg sikring av friluftslivsområde i Møre og Romsdal 2021 - tilråding Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 9 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-11/21 Norsk kulturindeks Møre og Romsdal 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-12/21 Undervegsrapportering om fusjonsarbeidet i Musea på Sunnmøre Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 8 vedlegg
RS-13/21 Undersøkelse økonomisk konsolidering regionmusea Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-14/21 Kommunale råd for personar med nedsett funksjonsevne i Møre og Romsdal. Kartlegging av rammevilkår 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-15/21 Årsmelding 2020 - Rådet for personar med nedsett funksjonsevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
RS-16/21 Årsmelding 2020 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
RS-17/21 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-18/21 Rapportering 2020 - Verkemiddelbruk på landbruks- og matområdet for Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-19/21 Nordsjøkommisjonen - Møte i Marine ressursargruppe Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-20/21 Kompetansenettverket for lokalmat - Midt-Norge -Årsrapport 2020 med regnskapstall Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
RS-21/21 Månadsmelding frå NAV januar og februar 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-22/21 Detaljbudsjett 2021 - Kultur-, næring- og folkehelseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender