Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

Møtedato : 02.02.2021 10:30

Møtested : Fjernmøte, jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KNF-1/21 2021 - Driftstilskot regionale kulturinstitusjonar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-2/21 2021 - Treårig og eittårig driftstilskot til kulturorganisasjonar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-3/21 2021 - Tilskot til festivalar og kulturarrangement Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-4/21 2021 - Tilskot til kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verdi Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-5/21 Den kulturelle skolesekken 2021/2022 – mellombels oppdragsbrev Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-6/21 Orientering om sentrale arbeidsfelt for kulturmiljøforvaltninga i 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-7/21 Møremusikarordninga - endring av retningslinjer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-8/21 Regional vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion 2022 - 2027 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
KNF-9/21 Innspel til jordbruksforhandlingane 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
KNF-10/21 Oppstartsmelding - Fylkesstrategi for landbruk i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
KNF-11/21 Rullering av forskings- og innovasjonsstrategiane for næringsliv og kommunal sektor - Forskings- og innovasjonsstrategi for Møre og Romsdal 2021-2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 5 vedlegg
KNF-12/21 Fordeling av midlar til distrikts- og regionalpolitiske føremål 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KNF-13/21 Bedriftsintern opplæring i 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-14/21 Forvalting av Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond i 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-15/21 Styrking av Regionalt Forskingsfond Møre og Romsdal - marin sektor Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-16/21 Søtte til klyngeprosjekt - NCE Blue Legasea Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
KNF-17/21 Tilskot til prosjektet «Grøn Kai» Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-18/21 Søknad om tilskot til omstilling i Sykkylven, år 1 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KNF-19/21 Søknad om tilskot for å etablere Tingvoll Økopark som senter for berekraftig utvikling innan arealforvaltning og artsmangfald Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/21 Oversikt over rammer og retningsliner for støtteordningar på næringsområdet 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-2/21 Høyringsuttale til NOU 2020:12 - Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn (Distriktsnæringsutvalget) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-3/21 Uttale om lokalisering av GIEK/Eksportkreditt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-4/21 Møre og Romsdal må bli ei sjølvstendig eining for straffegjennomføring, dersom Stortinget vedtek ein to-nivåmodell i ny organisering av Kriminalomsorga, jf. Prop. 143 L (2019-2020) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-5/21 Søknad om støtte til finansieringsutgifter til utdjupingsprosjekt i Giske kommune og Herøy kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
RS-6/21 Månadsmelding frå NAV desember 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-7/21 Tiltaksplan kultur 2021 og årsrapport 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-8/21 Samarbeidsavtale mellom Voksenopplæringsforbundet og Møre og Romsdal fylkeskommune inngått oktober 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-9/21 Orientering om God Helse samarbeidsavtalar 2020-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-10/21 Årsresultat 2020 - Kultur-, næring- og folkehelseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender