Eldrerådet

Møtedato : 26.08.2021 11:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
E-11/21 Konkurranseutsetting transporttenester rutepakke 2 Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
E-12/21 Status bestillingstransport Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
E-13/21 Svar på vedtak i sak E-10/21: juridisk grunnlag for ombordtillegg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
E-14/21 Høyring - gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 9 vedlegg
E-15/21 Ålesund, Giske og Sula kommunar - plan for areal-, klima og transport i Ålesundsregionen (PAKT) - orientering om prosessen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
E-16/21 Uttale til fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer - 2022-2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
E-17/21 Møteplan 2022 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-19/21 Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-20/21 Protokoll - Ålesund eldreråd - 14.04.2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-21/21 Protokoll Ålesund eldreråd 19.05.2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-22/21 Protokoll Ålesund eldreråd - 09.06.2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-23/21 Vestnes kommune - Protokollar frå møte i eldrerådet og råd for funksjonshemma den 090621 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-24/21 Økonomirapport 1. tertial 2021 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-25/21 Økonomirapport 1. halvår 2021 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender