Kontrollutvalet

Møtedato : 29.09.2021 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-40/21 Kontrollrapport - Undersøking av "Heilskapleg verksemdstyring og intern kontroll" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
KO-41/21 Kontrollrapport - Undersøking av "Fagskolane i Møre og Romsdal" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 8 vedlegg
KO-42/21 Kontrollplan - Plan for eigarskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskap (selskapskontroll) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 5 vedlegg
KO-43/21 Orientering om status i arbeidet med prosjektplan - Undersøking av "Lovpålagde og ikkje-lovpålagde oppgåver" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
KO-44/21 Orientering om status i arbeidet med prosjektplan - Etterlevingskontroll av delegerings- og innstillingsreglementet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-45/21 Orientering om status i arbeidet med prosjektplan - Forvaltningsrevisjon av "Saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-46/21 Sentrale kontrollorgan - Økonomirapport per 2. tertial 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KO-47/21 Sentrale kontrollorgan - Økonomiplan 2022-2025 med budsjett for 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KO-48/21 Møteplan for kontrollutvalet i 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-24/21 Oppfølgingsliste - Kontrolldirektør orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-25/21 Kurs- og opplæringsprogram for kontrollutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender