Kontrollutvalet

Møtedato : 25.08.2021 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-33/21 Oppfølging - Tilbakemelding til rapport frå undersøking av eigarskapsforvaltninga av Vigo IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
KO-34/21 Oppfølging - Tilbakemelding til rapport frå undersøking av NDLA Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 7 vedlegg
KO-35/21 Orientering om status i arbeidet med risiko- og vesentligheitsvurdering (ROV) av fylkeskommunen sine selskapsinteresser Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 7 vedlegg
KO-36/21 Rekneskapsrevisjon 2021 - Revisjonsplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-37/21 Kontrollstrategi - Evaluering av revisjonsordninga og revisor Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 6 vedlegg
KO-38/21 Kontrollstrategi - Undersøking av informasjonssikkerheita og etterleving av personvernreglementet Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KO-39/21 Forvaltningsrevisjon og andre kontrollprosjekt - Leveranse- og framdriftsplanar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-19/21 Oppfølgingsliste - Kontrolldirektøren orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-20/21 Møre og Romsdal Revisjon SA - årsmøte 25.06.2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-21/21 Aktuelle prosjekt til drøfting Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 8 vedlegg
RS-22/21 Sentrale kontrollorgan - Økonomirapportering per 30.06.21 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-23/21 Opplæring - aktuelle kurs for kontrollutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

← møtekalender