Kontrollutvalet

Møtedato : 19.03.2021 10:00

Møtested : Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-14/21 Kontrollrapport - Undersøking av "Inntak og kvalitet i opplæringa for elever tatt inn etter § 6-17 i opplæringsforskrifta" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
KO-15/21 Kontrollrapport - Oppfølging av "Selskapsgjennomgang i Astero AS" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-16/21 Kontroll med rettstvistar i Møre og Romsdal fylkeskommune per 31. desember 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-17/21 Revisjonsrapport - Forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga 2020 - på området offentlege anskaffingar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
KO-18/21 Oppsummering av rekneskapsrevisjon 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-19/21 Kontrollutvalet sin uttale - Årsrekneskap og årsmelding 2020 for Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
KO-20/21 Sentrale kontrollorgan - Årsrekneskap 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
KO-21/21 Sentrale kontrollorgan - Årsmelding 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-8/21 Oppfølgingsliste - kontrolldirektør orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-9/21 Regelverk for ubrukte investeringsmidlar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-10/21 Rettleiar frå Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) - Kontrollutvalet sin uttale til årsrekneskap og årsmelding Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg

← møtekalender