Kontrollutvalet

Møtedato : 23.02.2021 10:00

Møtested : Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møterom: Teamsmøte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-8/21 Statusorientering om resultata frå elev- og lærlingundersøkinga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-9/21 Statusorientering om resultata frå brukarundersøkinga av "Karriere Møre og Romsdal" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-10/21 Tilsynsrapport frå Arbeidstilsynet - Tilsyn med Nordøyvegutbygginga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-11/21 Tilsynsrapport frå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal - Tilsyn med vaksenopplæringa Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
KO-12/21 Statusorientering i undersøkinga - Heilskapleg verksemdstyring og intern kontroll Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 5 vedlegg
KO-13/21 Drøftingsutkast - Verksemdplan for Sentrale kontrollorgan 2021-2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-4/21 Oppfølgingsliste - kontrolldirektør orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-5/21 Budsjettoppfølging 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-6/21 Endeleg reglement for kontrollutvalet, kontrollutvalet sitt sekretariat og revisjonsordninga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-7/21 Kurs og seminar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg

← møtekalender