Kontrollutvalet

Møtedato : 27.01.2021 10:00

Møtested : Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møterom: Teamsmøte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-1/21 Førebels innberetning - misligheitssak knytt til TT-ordninga Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-2/21 Rekneskapsrevisjon 2020 - rapport etter utført interimsrevisjon Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KO-3/21 Forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga - justering av plan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-4/21 Prosjektplan - undersøking av vidaregåande skoler Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-5/21 Tilbakemelding til rapport frå undersøking av "Prosjektstyring i investeringsprosjektet Nordøyvegen" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-6/21 Statusorientering i undersøkinga - Fagskolen i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KO-7/21 Statusorientering i undersøkinga - Inntak av og kvalitet i opplæringa for elevar tatt inn etter reglane i § 6-17 i forskrift til opplæringslova Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/21 Oppfølgingsliste - kontrolldirektør orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
RS-2/21 Reglement for kontrollutvalet, kontrollutvalet sitt sekretariat og revisjonsordninga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-3/21 Drøfting av aktuelle saker til kontroll Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

← møtekalender