Kontrollutvalet

Møtedato : 28.05.2020 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 110

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-24/20 Rapport frå undersøking av eigarskapsforvaltninga av Vigo IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 6 vedlegg
KO-25/20 Rapport frå undersøking av Norsk digital læringsarena (NDLA) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
KO-26/20 Kontroll med rettstvistar i Møre og Romsdal fylkeskommune per 31. desember 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-27/20 Rapport frå kontroll med finans- og gjeldsforvaltninga i 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 8 vedlegg
KO-28/20 Statusorientering 2 - Undersøking av "Budsjett- og økonomistyringa i fylkeskommunen" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KO-29/20 Rapport frå undersøking av "Prosjektstyring i investeringsprosjektet Nordøyvegen" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 8 vedlegg
KO-30/20 Tilbakemelding til rapport frå selskapsgjennomgang SK 2-2018 i Astero AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 11 vedlegg
KO-31/20 Statusmelding - Oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar, statlege tilsyn og andre undersøkingar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 8 vedlegg
KO-32/20 Sentrale kontrollorgan - Økonomirapport per 30. april 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-14/20 Oppfølgingsliste - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
RS-15/20 Informasjon om og drøfting av aktuelle kontrollprosjekt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 10 vedlegg
RS-16/20 Ny lov om førbelse unntak frå kommunelova Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-17/20 Medlemsinformasjon frå Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
RS-18/20 Forslag til nye revisjonsstandarder - forvaltningsrevisjon (RSK-001) og eigarskapskontroll (RSK-002) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
RS-19/20 Ny standard for forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga (RSK-301) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-20/20 Finansrapport per 31. mars 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender