Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

Møtedato : 04.02.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KNF-1/20 2020 - Driftstilskot regionale kulturinstitusjonar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-2/20 2020 - Treårig og eittårig driftstilskot til kulturorganisasjonar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-3/20 2020 - Tilskot til festivalar og kulturarrangement Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
KNF-4/20 Orientering om prioritering for kulturminneforvaltninga 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
KNF-5/20 Uttale - regionreform og ansvars- og oppgåvefordeling på kulturområdet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 7 vedlegg
KNF-6/20 Ny nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-7/20 2020 - Tilskot til fartøyvern - SAVOS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-8/20 2020 - Tilskot til kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verdi Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-9/20 Søknad frå Romsdal Tindegruppe om tilskot til regionalt klatresenter Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
KNF-10/20 Fordeling av midlar til distrikts- og regionalpolitiske føremål 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
KNF-11/20 Overføring av ordninga "Bedriftsintern opplæring" Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
KNF-12/20 Søknad om midlar til utgreiing: Hydrogen til asfaltproduksjon Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-13/20 Vurdering av søknadar om støtte til utvikling av digital tvilling og berekraftindikatorar i Kristiansund og Molde Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-14/20 Prosjektstøtte til Tingvoll Økopark 2.0 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-15/20 Rullering av forskings- og innovasjonsstrategiane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
KNF-16/20 Scenario 2030 - ønska retning for utvikling av reiselivsnæringa på Vestlandet fram mot år 2030 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
KNF-17/20 Høyring av ny strategi for Nordsjøen - North Sea Region 2030 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
KNF-18/20 Innspel til "Nullutslippsløsninger for ikke-elektrifiserte baner (NULLFIB)" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/20 Eit kvotesystem for auke verdiskaping Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-2/20 NOU 2019:18 Skattlegging av havbruksverksemd Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-3/20 Regional- og næringsutvikling 2020 - oversikt over virkemiddel og planlagde tiltak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-4/20 Reglar for søknadsbehandling og vilkår for tildeling av tilskot til regionale utviklingsprosjekt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-5/20 Orientering om partnerplan for leverandørutviklingsprogrammet 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-6/20 Fordeling av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet per 31. desember 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-7/20 Månadsmelding frå NAV desember 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-8/20 Budsjettoppfølging - Regional- og næringsutvalet - Periode 2019-13 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-9/20 Møre og Romsdal fylkeskommunes innspill til ny idrettsmelding Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-10/20 Tiltaksplan 2020 - kulturavdelinga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-11/20 Budsjettoppfølging - Kultur- og folkehelseutvalet - Periode 2019-13 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-12/20 Oversikt over prosjekttilskot 2019 – utan driftstilskot og utan spelemidlar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender