Fylkestinget

Møtedato : 12.10.2020 11:00

Møtested : Digitalt møte

Møterom: Fjernmøte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
T-59/20 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i kommunelova § 11-8, 1. ledd - U 140/20 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-60/20 Rapport frå undersøking av "Budsjett- og økonomistyringsprosessane i fylkeskommunen" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-61/20 Omklassifisering av vegar i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 9 vedlegg
T-62/20 Opptak av kommunal veg som fylkesveg grunna flytting av Sæbø ferjekai Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
T-63/20 Aksjeutviding Todalsfjordprosjektet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-64/20 Fylkesplan for berekraftfylket Møre og Romsdal 2021 - 2024 - Endeleg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
T-65/20 Økonomirapportering per 2. tertial 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-66/20 Eigarskapsmelding for 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-67/20 Omstilling 2020 - rapport for fase 3 - gjennomføring av administrative og politiske vedtak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-68/20 Organisasjonsstrategi for Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-69/20 Yrkesopplæringsnemnda - fritak frå verv - suppleringsval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-70/20 Val av skjønnsmedlemer 2021 - 2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-71/20 Endring av selskapsstruktur i selskapa Brisk Kompetansesenter AS, Furene AS og Varde AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-72/20 Ny selskapsavtale VIGO IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-73/20 Interpellasjon frå Falk Daniel Øveraas (H) om bærekraftig økonomi i fylkeskommunen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-74/20 Interpellasjon frå Randi Walderhaug Frisvoll (KRF) om støtte til FN-traktat for forbod mot atomvåpen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-75/20 Interpellasjon frå Silje Alise Ness (Rødt) om stans i vindkraftutbygging Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-76/20 Spørsmål frå Line Hoem (AP) om fylkeskommunal stemmestøtte til ungdomspartier Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-77/20 Endring av reglement for folkevalde organ - opning for fjernmøte og skriftleg saksbehandling Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-78/20 Vind på land - endringar i konsesjonsbehandlinga - fråsegn til Meld. St. 28 (2019-2020) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender