Fylkestinget

Møtedato : 20.04.2020 10:00

Møtested : Videomøte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
T-1/20 Sentrale kontrollorgan - Årsmelding 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-2/20 Sentrale kontrollorgan - Årsrekneskap 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-5/20 Rapport frå selskapsgjennomgang i Vegamot AS - Oppfølging av bompengeavtalen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-6/20 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 2-2019 Kontraktsoppfølging av ferjekontraktar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-7/20 Søknad om mellombels fritak frå politiske verv - Heidi Nakken Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-8/20 Søknad om mellombels fritak frå politiske verv - Britt Giske Andersen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-9/20 Mobbeombod i Møre og Romsdal - vidareføring av stillinga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
T-10/20 Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS - IKA - godkjenning av selskapsavtale Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-11/20 Regionreforma - Overtaking av fiskerihamner Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-12/20 Omstilling 2020 - vurdering av oppgåveoverføring private tannklinikkar og etablering av tannlegevakt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-13/20 Etablering av fylkeskommunale arbeidsplasser i Kristiansund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-14/20 Tverrsektorielle prosjekt - status, finansiering og organisering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-15/20 Reviderte vedtekter for Fagskolen i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
T-16/20 Statlege overføringar til fylkesvegferjedrifta - alternativ for justering av takst på ferje Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
T-17/20 Skredsikring av fylkesvegar i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 6 vedlegg
T-18/20 Meirverdiavgiftkompensasjon, kulturorganisasjonar og fylkeskommunalt engasjement Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
T-19/20 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 13 vedlegg
T-20/20 Endring av budsjettet for 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-21/20 Resterande val til styre, råd og utval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-22/20 Møre og Romsdal fylkeskommune - Tiltakspakke for nærings- og samfunnsliv Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
T-23/20 Interpellasjon frå Anne Marie Fiksdal (Frp) om framtidig trafikkavvikling på Furneset Ferjekai Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-24/20 Interpellasjon frå Geir Stenseth (Frp) om reversering av vedtatt nedlegging av utdanningstilbod Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
T-25/20 Interpellasjon frå Frank Sve (Frp) om oppheving av vedtaket om innføringa av Autopassdirektivet, og kutt i ferjeprisane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-26/20 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i § 11-8, 1. ledd - U-7/20 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-27/20 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i § 11-8, 1. ledd - U-17/20 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-28/20 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i § 11-8, 1. ledd - U-39/20 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-29/20 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i § 11-8, 1. ledd - U-49/20 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-30/20 Tiltakspakke for Møre og Romsdal fylkeskommune ved statlig ekstraløyving i 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
T-31/20 Endra godtgjersle for digitale møter Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-32/20 Spørsmål frå Marit Nerås Krogsæter (SP) om tilgang til Teams for folkevalde Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-33/20 Lovlegheitskontroll etter § 59 i kommunelova, over vedtak fatta i sak T 32/19 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg

← møtekalender