Fylkesutvalet

Møtedato : 22.09.2020 09:15

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-126/20 Program for fylkestinget i Geiranger 12. og 13. oktober 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-127/20 Har vi framleis opplevingar til sals i 2021? Innspel til Statsbudsjettet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-128/20 Intensjonsavtale om Sørsida i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-129/20 Skredsikringsprosjekt fv. 63 Korsmyra - Indreeide, Prosjektstatus og vidare framdrift Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-130/20 Omklassifisering av vegar i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 9 vedlegg
U-131/20 Opptak av kommunal veg som fylkesveg grunna flytting av Sæbø ferjekai Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-132/20 Aksjeutviding Todalsfjordprosjektet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-133/20 Fylkesplan for berekraftfylket Møre og Romsdal 2021 - 2024 - Endeleg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
U-134/20 Økonomirapportering per 2. tertial 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
U-135/20 Eigarskapsmelding for 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
U-136/20 Omstilling 2020 - rapport for fase 3 - gjennomføring av administrative og politiske vedtak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-137/20 Organisasjonsstrategi for Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
U-138/20 Yrkesopplæringsnemnda - fritak frå verv - suppleringsval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-139/20 Val av skjønnsmedlemer 2021 - 2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
U-140/20 Fylkestinget i oktober 2020 som fjernmøte etter kommunelova § 11-7 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-141/20 Tariffrevisjonen per 1.05.2020 - Forslag til ny hovudtariffavtale - Uravrøysting Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-16/20 Valggjennomføring i 2021 i lys av den pågående covid-19 pandemien Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-17/20 Høring - forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-18/20 Informasjon om endring i samelovens bestemmelse om valgdistrikt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender