Fylkesutvalet

Møtedato : 24.03.2020 09:00

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: Digitalt møte via videokonferanse

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-34/20 2020 - Statleg sikring av friluftslivsområde - Tilråding Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
U-35/20 Høyring av NOU 2019: 24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-36/20 Høyringssvar - Rapport om kriteria for fylkeskommunale båtruter i inntektssystemet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
U-37/20 Rutereduksjon for buss 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 6 vedlegg
U-38/20 Omstillingsprosjekt for Geiranger og verdsarvområdet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-39/20 Avkorting av mellombels fritak - Monica Molvær Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-40/20 Søknad om mellombels fritak frå politiske verv - Heidi Nakken Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
U-41/20 Søknad om mellombels fritak frå politiske verv - Britt Giske Andersen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-42/20 Mobbeombod i Møre og Romsdal - vidareføring av stillinga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-43/20 Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS - IKA - godkjenning av selskapsavtale Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
U-44/20 Regionreforma - Overtaking av fiskerihamner Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-45/20 Omstilling 2020 - overføring av oppgåver frå den offentlege tannhelsetenesta til private tannklinikkar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-46/20 Etablering av fylkeskommunale arbeidsplasser i Kristiansund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
U-47/20 Tverrsektorielle prosjekt - status, finansiering og organisering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-48/20 Reviderte vedtekter for Fagskolen i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-49/20 Statlege overføringar til fylkesvegferjedrifta - alternativ for justering av takst på ferje Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-50/20 Skredsikring av fylkesvegar i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 6 vedlegg
U-51/20 Meirverdiavgiftkompensasjon, kulturorganisasjonar og fylkeskommunalt engasjement Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-52/20 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 13 vedlegg
U-53/20 Endring av budsjettet for 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender