Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

Møtedato : 11.11.2019 13:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KNF-9/19 Likestillingsprisen 2019 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-10/19 Fylkeskulturprisen 2019 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KNF-11/19 Bokbåtteneste i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 4 vedlegg
KNF-12/19 Uttale til fusjon av stiftingane Nordmøre museum og Geitbåtmuseet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 6 vedlegg
KNF-13/19 Høyring NOU 2019:16 Skattlegging av vasskraftverk Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
KNF-14/19 Regional vassforvaltningsplan 2022-2027- vedtak av planprogram og hovudutfordringar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
KNF-15/19 Søknad om støtte til forskingsmobilisering på Nordmøre for Campus Kristiansund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
KNF-16/19 Regionalt forskingsfond Møre og Romsdal – framlegg til bestillingsbrev og styresamansetting Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 5 vedlegg
KNF-17/19 Forslag til møtestadar for kultur-, næring- og folkehelseutvalet sine møte i 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-18/19 Omstilling 2020 - delprosjekt P5 Organisering og struktur for den offentlege tannhelsetenesta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
KNF-19/19 Økonomiplan med handlingsprogram 2020 - 2023 med budsjett for 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 13 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-10/19 Underskriven intensjonsavtale mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Frivillighet Norge Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-11/19 Månadsmelding frå NAV oktober 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender