Kontrollutvalet

Møtedato : 27.11.2019 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-63/19 Orientering om oppfølging av Fagskolen i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
KO-64/19 Tilbakemelding til rapport frå selskapskontroll av Vigo IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KO-65/19 Rapport - Eigarskapskontroll av Vigo IKS (saka er utsett til neste møte i kontrollutvalet - 28.01.2020) Document_blue Protokoll
KO-66/19 Orientering om fylkeskommunen sin økonomiske situasjon - status og utfordringar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
KO-67/19 Oppfølging av utført arbeid vedkomande finansiering av fylkesvegadministrasjonen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-68/19 Prosjektplan - Selskapsgjennomgang av fylkeskommunen sine eigarskap i bompengeselskap Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 9 vedlegg
KO-69/19 Prosjektplan - Undersøking av Norsk digital læringsarena (NDLA) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-33/19 Oppfølgingsliste - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-34/19 Folkevaldopplæring for kontrollutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-35/19 Høyring - Standard for god kommunal revisjonsskikk for forenkla etterlevingskontroll Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

← møtekalender