Kontrollutvalet

Møtedato : 28.08.2019 10:00

Møtested : Gunnabuda, Longva, Haram kommune

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-42/19 Tilsynsrapport frå Fiskeridirektoratet - Tilsyn ved Ålesund vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-43/19 Tilsynsrapport frå Mattilsynet - Tilsyn ved Ålesund vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-44/19 Tilsynsrapport frå Det Interkommunale Brannvernet (DiB) - Tilsyn med brannsikkerheit i i fylkeskommunale vegtunellar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
KO-45/19 Orientering om styring, kontroll og oppfølging med drift- og vedlikehald av fylkesvegane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KO-46/19 Kontrollrapport - Overføring av fylkesvegadministrasjonen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
KO-47/19 Prosjektplan - Forvaltningsrevisjonsprosjekt FR 3/2019 Heilskapleg risiko- og verksemdstyring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-17/19 Oppfølgingsliste - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-18/19 Informasjonsskriv frå FKT - val av nye kontrollutval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-19/19 Ny kontrollutvals- og revisjonsforskrift Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-20/19 Ny rettleiar - Kontrollutvalet sitt "påsjå-ansvar" ovanfor rekneskapsrevisor Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-21/19 Stiftingsmøte - Møre og Romsdal Revisjon SA Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-22/19 Vestlandssamling - Kurs for kontrollsekretariata Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-23/19 Henvending - Spørsmål om lovlegheitsvurdering av betalingsløysing (Autopass) på fylkeskommunale ferjer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-24/19 Henvending frå Lektorlaget i Møre og Romsdal - Spørsmål om lovlegheitsvurdering av elevane sitt minste årstimetal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

← møtekalender