Kontrollutvalet

Møtedato : 29.05.2019 10:00

Møtested : Averøy kommune, kommunehuset

Møterom: Bruvollveien 4, Bruhagen, Averøy

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-23/19 Oppfølging av rapport frå Tilsyn 3-2018 Undersøking av system for styring kontroll og oppfølging av transaksjonar med nærståande i skolesektoren og ressurssentra Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KO-24/19 Oppfølging av rapport frå selskapskontroll SK 3/2017 i Vigo IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KO-25/19 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 1/2019 - Oppfølging av musea Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
KO-26/19 Rekneskapsrevisjon - Tilsyn med revisjonsordninga 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KO-27/19 Val av revisor – Etablering av nytt revisjonsføretak Møre og Romsdal Revisjon SA Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 7 vedlegg
KO-28/19 Tilbakemelding til kontrollrapport frå Eigarskapskontroll 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-29/19 Tilbakemelding til rapport frå selskapsgjennomgang SK 1/2017 av Vegamot AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-30/19 Tilbakemelding til rapport frå selskapsgjennomgang SK 1/2018 av Trafikkterminalen Kristiansund AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-31/19 Tilbakemelding til rapport frå Tilsyn 1/2018 Undersøking av fylkeskommunen sin tilpassing til nytt personvernreglement (GDPR) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KO-32/19 Tilbakemelding til forvaltningsrevisjonsrapport FR 1-2018 Svart økonomi, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-33/19 Tilbakemelding til forvaltningsrevisjonsrapporten - FR 3/2018 Kvalitet i lærebedrifter og oppfølging av lærlingar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-34/19 Oppfølging av tilsynsrapport frå Arbeidstilsynet vedkomande Kristiansund vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-35/19 Tilsynsrapport frå Arbeidstilsynet - Tilsyn ved Gjermundnes vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-36/19 Tilsynsrapport frå Arbeidstilsynet - Tilsyn ved Sykkylven vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-37/19 Godkjenning av prosjektrekneskap - Byggeprosjekt K753 Kristiansund vgs - Erstatningslokaler bygg 09 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
KO-38/19 Orientering om styring og kontroll med investeringsprosjektet Nordøyvegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-39/19 Statusmelding – Oppfølging av forvaltningsrevisjonar, statlege tilsyn og andre kontrollar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 11 vedlegg
KO-40/19 Prosjektplan - Forvaltningsrevisjonsprosjekt FR 2/2019 Kontraktsoppfølging av ferjekontraktar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-41/19 Sentrale kontrollorgan - Økonomirapport per 30. april 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-11/19 Oppfølgingsliste - Kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-12/19 Sykkylvsbrua AS - Klage på manglande medverknad frå fylkeskommunen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-13/19 Finansrapport per 31. mars 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-14/19 Sekretariatsordninga - samarbeid med andre Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-15/19 Representantskapsmøte 29. april 2019 i Møre og Romsdal Revisjon IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-16/19 Høyringsinnspel - Kontrollutvals- og revisjonsforskrifta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg

← møtekalender