Kontrollutvalet

Møtedato : 12.03.2019 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-15/19 Kontrollutvalet sin uttale til årsrekneskapet for 2018 for Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KO-16/19 Rekneskapsrevisjon - Orientering om utført revisjonsarbeid 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-17/19 Tilsyn med finans- og gjeldsforvaltninga 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 8 vedlegg
KO-18/19 Førebels innberetning - mislegheitssaker Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-19/19 Gjennomgang av saker for Klagenemnda for offentlege anskaffingar (Kofa) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-20/19 Tilsyn med rettstvistar i Møre og Romsdal fylkeskommune pr 31. desember 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-21/19 Sentrale kontrollorgan - Årsmelding 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
KO-22/19 Sentrale kontrollorgan - Årsrekneskap 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-9/19 Nasjonal tilsynskalender – Orientering frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-10/19 Oppfølgingsliste - Kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender