Fylkestinget

Møtedato : 14.10.2019 12:00

Møtested : Hotel Union Geiranger

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
T-40/19 Godkjenning av fylkestingsvalet 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-41/19 Val av medlemer og varamedlemer til fylkesutvalet 2019 - 2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-42/19 Val av fylkesordførar og fylkesvaraordførar for perioden 2019 - 2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-43/19 Val av kontrollutval for perioden 2019 - 2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-44/19 Val av medlemer og varamedlemer til hovudutvala for perioden 2019 - 2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-45/19 Val av klagenemnd for perioden 2019 - 2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-46/19 Val av klagenemnd i ferien (når klagenemnda ikkje kan møte) for perioden 2019 - 2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-47/19 Val av fylkesvalstyre, leiar og nestleiar for fylkesvalstyret 2019 - 2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-48/19 Val av utbyggingsutval for bygg og vegsaker 2019 - 2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-49/19 Val av eldreråd for perioden 2019 - 2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-50/19 Val av rådet for personar med nedsett funksjonsevne for perioden 2019 - 2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-51/19 Forlenging av periode for sittande ungdomspanel Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
T-52/19 Val av delegater til KS Landstinget 2019 - 2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
T-53/19 Val av representantar til fylkesmøte KS 2019 - 2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-54/19 Val til Vestlandsrådet for perioden 2019 - 2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-55/19 Val av nye representantar til nasjonalpark- og verneområdestyre 2019 - 2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-56/19 Val av representant til regional rovviltnemnd 2019 - 2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-57/19 Val av representant til Nasjonal rassikringsgruppe for perioden 2019 - 2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-58/19 Kontrollrapport - Overføring av fylkesvegadministrasjonen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
T-59/19 Økonomirapportering per 2. tertial 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-60/19 Eigarskapsmelding for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-61/19 Søknad om forskotering av utbetaling av ferjeavløysingsmidlar frå Imarfinans AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-62/19 Regionreforma - Overføring av dei statlege fiskerihamnene Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-63/19 Sal av areal frå eigedom med gbnr. 35/1 i Vestnes kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-64/19 Regionalt forskingsfond - framlegg til styringsmodell Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-65/19 Endring av reglement for Møre og Romsdal fylkesting Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-66/19 Endring av reglement for Møre og Romsdal fylkesutval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-67/19 Endring av reglement for utdannings- og kompetanseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-68/19 Endring av reglement for kultur-, næring og folkehelseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
T-69/19 Endring av reglement for samferdselsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-70/19 Reglement for utbyggingsutval for bygg- og vegsaker Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-71/19 Forslag til nytt reglement for eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
T-72/19 Forslag til nytt reglement for rådet for personar med nedsett funksjonsevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
T-73/19 Forslag til nytt reglement for ungdommens fylkesting og ungdomspanelet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
T-74/19 Endring av reglement for føring av møtebok for folkevalde organ Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-75/19 Tilpassingar i reglement for godtgjersle for ombod i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-76/19 Revisjon av reglement for byggeprosjekt 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
T-77/19 Fylkestinget sine kontaktpersonar til ungdommens fylkesting og ungdomspanelet Document_blue Protokoll
T-78/19 Uttale om E39 og kryssing av Romsdalfjorden Document_blue Protokoll

← møtekalender