Fylkesutvalet

Møtedato : 25.11.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-117/19 Program for fylkestinget i Molde 9. - 11. desember 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-118/19 Val av styringsgruppe for Møre og Romsdal 2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-119/19 Oppnemning av representantar til lønsforhandlingsutval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-120/19 Styring og organisering av bypakke Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-121/19 Høyringsfråsegn til bom på sideveg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-122/19 Høyring NOU 2019:16 Skattlegging av vasskraftverk Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-123/19 Høyringssvar - forslag til endring i deltakarlova og havressurslova, oppfølging av Meld. St. (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-124/19 Høyring om endring i forskrift til opplæringslova kapittel 6- fritt skoleval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
U-125/19 Høyring av endringar i opplæringslova. Lovfesting av tilbod om karriererettleiing i fylkeskommunen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-10/19 Høyring om forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endring i lov om norsk statsborgerskap (statsborgarloven) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender