Fylkesutvalet

Møtedato : 23.09.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-80/19 Program for konstituerande fylkestingsamling i Geiranger 14. - 16. oktober 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-81/19 Høyringsfråsegn til strategisk havneplan 2019-2028 - Ålesundregionens havnevesen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
U-82/19 Orientering om retningsliner for behandling av søknader om løyve til akvakultur av matfisk av laks, aure og regnbogeaure på land Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-83/19 Høyring av forslag til «Forskrift om de regionale forskingsfondene» Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
U-84/19 Høyring NOU 2019:12 - Lærekraftig utvikling - Livslang læring for omstilling og konkurranseevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-85/19 Nasjonal ramme for vindkraft - høyringsfråsegn Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-86/19 Ålesundsregionen - regional klima-, areal- og transportplan - planprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-87/19 Høringsvar til endringar i rovviltforvaltninga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-88/19 Uttale til omklassifisering av E136 Ystneset - Skutvika Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
U-89/19 Forslag til disponering av overskytande midlar frå Krifastsambandet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-90/19 Disponering av overskytande midlar frå Eiksundsambandet A/S Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-91/19 Høyring av rapport frå ekspertutval som har vurdert teknologi og framtidas transportinfrastruktur Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-92/19 Bemanning av samferdselsområdet i Møre og Romsdal fylkeskommune – ferjeforvaltning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-93/19 Søknad på Klimasatsmidlar til utsleppsfri hurtigbåt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-94/19 Økonomirapportering per 2. tertial 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
U-95/19 Eigarskapsmelding for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
U-96/19 Søknad om forskotering av utbetaling av ferjeavløysingsmidlar frå Imarfinans AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-97/19 Regionreforma - Overføring av dei statlege fiskerihamnene Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-98/19 Sal av areal frå eigedom med gbnr. 35/1 i Vestnes kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
U-99/19 Regionalt forskingsfond - framlegg til styringsmodell Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-100/19 Endring av reglement for Møre og Romsdal fylkesting Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
U-101/19 Endring av reglement for Møre og Romsdal fylkesutval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
U-102/19 Forlenging av periode for sittande ungdomspanel Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
U-103/19 Endring av reglement for samferdselsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
U-104/19 Endring av reglement for utdannings- og kompetanseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
U-105/19 Endring av reglement for kultur-, næring og folkehelseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
U-106/19 Reglement for utbyggingsutval for bygg- og vegsaker Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
U-107/19 Forslag til nytt reglement for rådet for personar med nedsett funksjonsevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-108/19 Forslag til nytt reglement for eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-109/19 Forslag til nytt reglement for ungdommens fylkesting og ungdomspanelet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
U-110/19 Endring av reglement for føring av møtebok for folkevalde organ Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
U-111/19 Tilpassingar i reglement for godtgjersle for ombod i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-112/19 Revisjon av reglement for byggeprosjekt 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-9/19 Rapport som en del av G-PaTRA prosjektet: Smøla Hydrogen value chain Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender