Fylkesutvalet

Møtedato : 27.06.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-70/19 Møteplan for fylkesting og fylkesutval 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-71/19 Møteplan for det nye kultur-, næring og folkehelseutvalet hausten 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-72/19 Fullmakt til fylkesordførar og fylkesrådmann ("feriefullmakt") Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-73/19 Søknad om økonomisk støtte og bidrag til TV-aksjonen 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-74/19 Breibandsutbygging - pengane må brukast der behovet er størst Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
U-75/19 Fylkeskommunen må styrkast som regional utviklingsaktør - uttale til analyser og forslag i gjennomgangen av næringsretta virkemiddel Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
U-76/19 Finansiering av oppgradering etter tunnelsikkerheitsforskrifta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
U-77/19 Vurdering omkring opsjon "Indre Sunnmøre" Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 4 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-7/19 Overføring av oppgåver i forbindelse med regionreformen - overføring av ressurser til oppbemanning. Brev frå KS til Kommunal- og forvaltningskomiteen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-8/19 Notat - finansiering av fagskolane i 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender