Fylkesutvalet

Møtedato : 03.06.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde - 3. og 4. juni

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-42/19 Program for fylkestinget i Ålesund 17. og 18. juni 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-43/19 Oversending av «Sluttrapport for oppreisningsordning for barn og unge frå Møre og Romsdal som blei behandla for tuberkulose i sjukehus» Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-44/19 Vedtak av planprogram for ny regional planstrategi og ny fylkesplan 2020-2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
U-45/19 Vurdering av forslag til ny distriktsindeks og ny inndeling av kommunar i bu- og arbeidsmarknadsregionar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-46/19 Høringsuttale til forslag om oppheving av Omstillingsloven Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-47/19 Prosjekt fleire statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal - årsrapport 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-48/19 Strategi for fleire forskingsarbeidsplassar i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-49/19 Høyring - Rapport frå arbeidsgruppa for Møre og Romsdal med tilråding til ny regional forskrift for hausting av tare Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 6 vedlegg
U-50/19 Høring av forslag om endringer i friluftslova, om ny forskrift om fylkeskommunen sine oppgåver på friluftslivsområdet og endringar i forskrift om tilskot til tiltak i statleg sikra friluftslivsområde Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-51/19 Søknad om støtte til Lyntogforum Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 9 vedlegg
U-52/19 Nasjonal transportplan 2022-2033. Innspel om hovedutfordringar på transportområdet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
U-53/19 Uttale - endring av vedtekter for det konsoliderte Romsdalsmuseet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 5 vedlegg
U-54/19 Uttale til plan for omdanning gjennom samanslåing av Stiftinga Sunnmøre museum, Stiftelsen Kulturkvartalet og Stiftinga Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal til stiftinga Musea på Sunnmøre Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-55/19 Val av revisor – Etablering av nytt revisjonsføretak Møre og Romsdal Revisjon SA Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 7 vedlegg
U-56/19 Politisk organisering frå valperioden 2019 - 2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
U-57/19 Revidering av Reglement for godtgjersle for ombod i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-58/19 Økonomirapportering per 1. tertial 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
U-59/19 Revidering av økonomiplan 2019 - 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-60/19 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2020-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
U-61/19 Oppdatering av Forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-62/19 Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2019-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 2 vedlegg
U-63/19 Forskotering av fylkesvegprosjekt - nye retningsliner og avtalar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-64/19 AutoPASS-regulativ på fylkesvegferjer i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 10 vedlegg
U-65/19 Svorka Energi AS - ny organisasjonsform Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-66/19 Uttale til framtidig organisering og lokalisering av Statens Vegvesen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-5/19 Sluttrapport frå oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-6/19 Lån frå private til delfinansiering av Nordøyvegen, jf. sak T-18/19 Endring av budsjett - presisering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-7/19 Felles sakspapir for behandling av planprogrammet til klima-, areal- og transportplan (KATP) i Ålesundsregionen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

← møtekalender