Fylkesutvalet

Møtedato : 25.03.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-16/19 Program for fylkestinget 8. april 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-17/19 Innspel til jordbruksforhandlingane 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
U-18/19 Planprogram og hovudutfordringar for regional vassforvaltningsplan 2022-2027 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-19/19 K753 Kristiansund vgs erstatningslokalar bygg 09 byggerekneskap Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-20/19 Årsrapport 2018 for bygg- og eigedomsavdelinga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-21/19 Oppfølgjing av sak om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-22/19 Rapport - lærlingar 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-23/19 Nesset kommune - detaljregulering - reguleringsplan for gbnr 40/81 m.fl. - deponi for ureina masser og farleg avfall m.m. - Bergmesteren Raudsand AS - fråsegn til avgrensa ettersyn Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-24/19 Uttale "Områdegjennomgang av Statens vegvesen Del 2b - Trafikant og kjøretøy" juni 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-25/19 Politisk styringsgruppe for Nordøyvegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-26/19 Høring om forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommuane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-27/19 Ny selskapsavtale VIGO IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
U-28/19 OU-prosessen fagskole Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
U-29/19 Leigeavtale Volda Campus Arena Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4)
U-30/19 Samarbeid med Ørsta kommune etter §27 i kommunelova Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-31/19 Spjelkavik Arena - status mars 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 1 vedlegg
U-32/19 Opera- og kulturhus Kristiansund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-33/19 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
U-34/19 Revidering av økonomiplan 2019-2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-35/19 Omstilling av organisasjonen mot 2020 - sluttrapport for forprosjektet og innretning av hovudprosjektet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
U-36/19 Forslag til vedtekter, innretning og forvalting av Marint verdiskapingsfond Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
U-37/19 Omlegging av takst og rabattstruktur Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen på E136 i Møre og Romsdal - Lokalpolitisk behandling Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-38/19 Skodje kommune - kommuneplan - arealdel 2019-2029 - avgrensa ettersyn Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-39/19 Møreforsking AS - oppnemning av styreleiar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-40/19 Korrigert - Tillegg til sak U-33/19 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-41/19 Uttale - Stopp rasering av helsetilboda Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-2/19 Høring - Endring av vedtekter for KS - representasjon til Fylkesmøter og Landsting Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-3/19 Minstebeløp for påfylling av verdikort / AutoPASS ferjekort Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-4/19 Minstesum for forskot for å oppnå rabatt på ferjereiser Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender