Fylkesutvalet

Møtedato : 28.01.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-1/19 T 54/18 Tilsynsrapport frå NOKUT - Tilsyn ved Fagskolen i Ålesund - oversendingsforslag frå Victoria Smenes (KRF) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-2/19 Høyring - Endring i drosjereguleringa - Oppheving av behovsprøvinga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 13 vedlegg
U-3/19 Høyring: Forslag til endringer i veglova, mfl. og forslag til lov om overgangsbestemmelser ved overføring av fylkesveiadministrasjon fra Statens vegvesen til fylkeskommunene Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-4/19 Mandat og oppgåve til samarbeidsforum fv. 63 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
U-5/19 Statkraft Energi AS - Aurareguleringene - revisjon av konsesjonsvilkår - merknader til NVE's innstilling Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-6/19 Vestnes kommune - bygging av 11 bustader gbnr 46/125 - dispensasjon frå reguleringsplan - klage på vedtak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-7/19 Strategikonferansen 2019 - innspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune til KS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/19 MVA-kompensasjon og sammensetning av styret i Moldejazz Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender