Samferdselsutvalet

Møtedato : 04.09.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-49/19 Uttale til omklassifisering av E136 Ystneset - Skutvika Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
SA-50/19 Høyring av rapport frå ekspertutval som har vurdert teknologi og framtidas transportinfrastruktur Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
SA-51/19 Høyringsfråsegn til strategisk havneplan 2019-2028 - Ålesundregionens havnevesen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
SA-52/19 Alternativ tilrettelegging for syklistar ved innføring av sykkelforbod gjennom fv. 62 Øksendalstunnelen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
SA-53/19 Varslingsanlegg med lysregulering for Grandefonna på fv. 63 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-54/19 Delvis bompengefinansiering av fv. 659 Nordøyvegen - Forslag til lokalpolitisk vedtak 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-55/19 Forslag til disponering av overskytande midlar frå Krifastsambandet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
SA-56/19 Disponering av overskytande midlar frå Eiksundsambandet A/S Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-18/19 Referat frå møte med statsråd om innspel på hovudutfordringer til NTP 2022-2033 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-19/19 Utgreiing av hurtigbåt Bergen - Ålesund: Endelig rapport Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-20/19 Rasfare på Eikesdalsvegen ved Ågot - fylkesvegen 191 - Nesset kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-21/19 Søknad om selskapsvognløyve - Limousine West v/Hallgeir Greger Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-22/19 Felles uttalelser fra regionrådene i Orkdalsregionen og Nordmøre - E39 Halsafjorden og utbedring av fv65 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-23/19 Budsjettoppfølging jan-juni 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender