Kultur- og folkehelseutvalet 2011-2019

Møtedato : 14.03.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_KF-10/18 Kunstnarstipend litteratur, musikk, film og scenekunst 2018 (Ikkje offentleg: Offl §13, Fvl §13) Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_KF-11/18 Tildeling kunstnarstipend visuell kunst 2018 (Ikkje offentleg: Offl. §13, Fvl §13) Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_KF-12/18 Kunstpolitikk for Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_KF-13/18 Tilskot til Fartøyvern 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_KF-14/18 2018 - Tilskot til kulturminne i verdsarvområdet. Forslag til prioritering av innkomne søknader og tiltak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
Z_OLD_KF-15/18 Tilskot til freda kulturminne i privat eige - Forslag til prioritering av innkomne søknader og tiltak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_KF-16/18 Fordeling av tilskot til friluftslivsaktivitet - post 78 - 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_KF-17/18 Fordeling av tilskot til tiltak i statleg sikra friluftslivsområder - post 78 - 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_KF-18/18 Skjergardsteneste i Møre og Romsdal - tilskot til drift og investering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
Z_OLD_KF-19/18 Ekstraordinært driftstilskot til friluftråda 2018 - til drift av skjergardsteneste i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_KF-20/18 Nye vilkår for tildeling av treårige driftstilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_KF-21/18 Spelemidlar 2018 til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - generelle prioriteringar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_KF-22/18 Årsrapport 2017 - Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_KF-23/18 Strukturelle endringar i den offentlege tannhelsetenesta - etablering av kompetanseklinikk i Søre Sunnmøre kompetanseregion Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 10 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-12/18 Innspelsmøte for ny kulturmelding - 26. oktober 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-13/18 Uttale frå årsmøtet i 4H Møre og Romsdal: Fritidsaktivitetar for alle Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-14/18 Tilbakemelding til rapporten FR 2/17 "Den kulturelle skolesekken (DKS)" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
RS-15/18 Om tiltak for redusering av spredning av gummigranulat Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg

← møtekalender