Samferdselsutvalet

Møtedato : 13.06.2018 12:00

Møtested : Dødeladen, Kristiansund

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-30/18 Driftsstatus for fylkesvegferjesambanda i Møre og Romsdal 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
SA-31/18 Søknad om fråvik - Vegprosjektet Otrøya - Gossen (Kjerringsundet) - Midsund og Aukra kommuner Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-32/18 Nordøyvegen - eksisterande vegnett Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-33/18 Moglegheiter for kutt i påbegynte gang- og sykkelvegprosjekt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-34/18 Rapportering per 1. tertial og forslag om omdisponering/ budsjettendring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
SA-35/18 Samfunnsbåten i Sande - søknad om fornying av løyve for persontransport med fartøy i rute Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-36/18 Klage over avslag på mellombels fritak frå løyve for transport med personbil - Hvitserk of Norway AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
SA-37/18 Søknad om løyve for persontransport med fartøy i rute på strekninga Ålesund - Geiranger Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
SA-38/18 Kontraktsstrategi - Driftskontraktene 1500 Ålesund og 1502 Indre Sunnmøre Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-39/18 Finansiering av kapasitetsauke på Rute 15 Eidsdal - Linge Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-20/18 Innspill/klager på takstvedtak - orientering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-21/18 Orientering Edøy hamn - Smøla kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

← møtekalender