Fylkestinget

Møtedato : 23.04.2018 12:00

Møtested : Radisson Blu Hotel, Ålesund

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
T-1/18 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i § 13 i kommunelova Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-2/18 Hanne Hægh Ryste - fritak frå verv - suppleringsval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-3/18 Sentrale kontrollorgan - Årsmelding 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-4/18 Selskapsgjennomgang SK 2/2017: Varde AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-5/18 Sentrale kontrollorgan - Årsrekneskap 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-6/18 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 6/2017: Nordøyvegen - organisering, styring, kontroll og rapportering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 5 vedlegg
T-7/18 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 5 vedlegg
T-8/18 Endring av budsjett 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-9/18 Skjergardsteneste i Møre og Romsdal - tilskot til drift og investering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
T-10/18 Campus Kristiansund - programmering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-11/18 Rapport om desentralisering av oppgåver til regionalt folkevalt nivå - høyringssvar frå Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-12/18 Forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
T-13/18 Strukturelle endringar i den offentlege tannhelsetenesta - etablering av kompetanseklinikk i Søre Sunnmøre kompetanseregion Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 10 vedlegg
T-14/18 Vurdering av trafikkforholdene på fv. 259 Eide-Høgset - svar på bestilling frå fylkestinget Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
T-15/18 Revisjon av rammeplan for avkøyrslar og innføring av differensierte byggegrenser Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 8 vedlegg
T-16/18 E39 Lønset - Hjelset - lokalpolitisk vedtak om finansiering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
T-17/18 Interpellasjon frå Tove-Lise Torve (AP) om styrking av innsatsen for fagopplæring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-18/18 Interpellasjon frå Bjarne Kvalsvik (UVS) om reguleringsplan for Nerlandsøybrua Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-19/18 Spørsmål frå Randi Walderhaug Frisvoll (KRF) til fylkesordføraren om grøne ferger i verdsarvområdet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-20/18 Spørsmål frå Ingunn Karijord (KRF) til fylkesordføraren om matsvinn i fylkessektoren Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender