Fylkesutvalet

Møtedato : 11.04.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-21/18 Oppstart, prosjekt Møre og Romsdal som region mot 2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-22/18 Handlingsplan cruisestrategi for Vestlandsfylka 2018 - 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-23/18 Nye transportvedtekter for buss, båt og ferje Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-24/18 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 5 vedlegg
U-25/18 Endring av budsjett 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-26/18 Skjergardsteneste i Møre og Romsdal - tilskot til drift og investering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-27/18 Campus Kristiansund - programmering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-28/18 Rapport om desentralisering av oppgåver til regionalt folkevalt nivå - høyringssvar frå Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-29/18 Forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-30/18 Strukturelle endringar i den offentlege tannhelsetenesta - etablering av kompetanseklinikk i Søre Sunnmøre kompetanseregion Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 10 vedlegg
U-31/18 Vurdering av trafikkforholdene på fv. 259 Eide-Høgset - svar på bestilling frå fylkestinget Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-32/18 Hanne Hægh Ryste - fritak frå verv - suppleringsval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-33/18 E39 Lønset - Hjelset - lokalpolitisk vedtak om finansiering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-5/18 Høyring søknad om nedlegging av reservekraftverket på Nyhamna Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-6/18 Ferjeanbod på riksveg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender