Fylkesutvalet

Møtedato : 03.04.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-18/17 Program for fylkestinget i Kristiansund 26. og 27. april 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-19/17 Klage på vedtak - Smøla kommune - frådeling til bustad gbnr 48/16 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-20/17 Klage på vedtak - Kristiansund kommune - Skolegata 12 og 14 - søknad om tilbygg, fasadeendring, renovering og bruksendring - dispensasjon fra reguleringsplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-21/17 Statleg sikring av friluftsområde i Møre og Romsdal - søknader for 2017 - tilråding Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-22/17 Plan for lokalisering av statlege arbeidsplassar - muligheiter for Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-23/17 Høyring av NOU 2016:26 - Eit framtidsretta kvotesystem Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-24/17 Eigedomsstrategi for Møre og Romsdal fylkeskommune 2017 - 2026 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-25/17 K451 Fagerlia videregående skole - byggeprogram byggetrinn 1 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
U-26/17 Høyring; "Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
U-27/17 Anbodsutlysing av "Nordmørspakken" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg

← møtekalender