Fylkestinget

Møtedato : 17.10.2016 12:00

Møtested : Hotel Union, Geiranger

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
T-51/16 Plan for verksemda 2016 - 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-52/16 Melding om utført selskapskontroll Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
T-53/16 K103 - Molde vgs - godkjenning av prosjektrekneskap Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 5 vedlegg
T-54/16 Økonomirapportering per 2. tertial 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-55/16 Grøn finansforvaltning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
T-56/16 Revisjon av finansreglement Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-57/16 Melding om oppfølging av Møre og Romsdal fylkeskommune sine interesser i selskap og føretak for driftsåret 2015 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-58/16 Tilskot til bygging av hall over kunstisbanen i Kristiansund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 4 vedlegg
T-59/16 Val av skjønnsmedlemer 2017 - 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-60/16 Tingvoll Økopark Eiendom AS - søknad om fylkeskommunal sjølvskyldnargaranti Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-61/16 Prinsipielle spørsmål -Nordøyvegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 123 vedlegg
T-62/16 Interpellasjon frå Syver Hanken (H) om støtte til nasjonalt medverknadsorgan for ungdom Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-63/16 Interpellasjon frå Per Vidar Kjølmoen (AP) og Bjarne Elde (AP) om campus Kristiansund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-64/16 Interpellasjon frå Monica Molvær (H) ang likestilling for menneske med nedsett hørsel Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-65/16 Interpellasjon frå Randi K. Asbjørnsen (SUNML) ang regionreformen - status for Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-66/16 Spørsmål frå Syver Hanken (H) om betre kollektivtilbod for studentar i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-67/16 Forslag til uttale om reduksjon i midlar til regional utvikling som hindrar omstilling i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
T-68/16 Regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett 2017 - konsekvensar for Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-69/16 Orientering: Kunnskapsgrunnlag til regionreforma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-70/16 Orientering: Regionvis fordeling av utviklingsmidlar og investeringar - svar til Nordmøre regionråd ORKide Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-71/16 Grøn finansforvaltning Document_blue Protokoll

← møtekalender