Offentlig postjournal for 19.02.2018

Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 første virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva blir ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 28 04 60 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.


Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/4853-1 16604/2018 19.02.2018 I Giske kommune - rehabilitering av vassleidning Giske kommune Guro Dehli Sanden Bestill 2 vedlegg
2017/13133-3 16601/2018 19.02.2018 U Lyssetting av Jugendstilsenteret, Apotekergata 16, Ålesund - behov for ekstra informasjon Jugendstilsenteret Christ Allan Sylthe Bestill
2017/10224-8 16595/2018 19.02.2018 U §9-undersøkelser for Haram vindkraftverk - jordkabler VARDAR AS Torill Einara Nerbøvik Bestill
2018/4852-1 16593/2018 13.02.2018 I Nesset kommune - detaljregulering - reguleringsendring Øverås hyttefelt - oppstart Nesset kommune Johnny Loen Bestill 2 vedlegg
2018/4849-1 16583/2018 17.01.2018 I Rauma kommune - bruksendring av 3. etasje på Raumasenteret gbnr 27/455 - dispensasjon frå kommuneplan Rauma kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill 10 vedlegg
2018/4701-2 16579/2018 19.02.2018 I Kopi: Haram kommune - frådeling av parsell til fritidsbustad gbnr 18/14 - Svein Rønstad - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Statens vegvesen Region midt Anders Smith-Øvland Bestill
2018/4700-2 16577/2018 19.02.2018 I Kopi: Haram kommune - frådeling av parsell til fritidsbustad gbnr 18/17 - Paul John Farstad - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Statens vegvesen Region midt Anders Smith-Øvland Bestill
2018/4846-1 16548/2018 19.02.2018 I Bypakke Ålesund trinn 1 - forslag til lokalpolitiske vedtak Statens vegvesen Region midt Per Ove Nydal Bestill
2017/12596-4 16540/2018 19.02.2018 I Hareid kommune - eigengodkjent - detaljregulering - reguleringsendring - Iverskogen Hareid kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill 13 vedlegg
2018/4843-1 16531/2018 19.02.2018 I Høring - Forslag til ny forskrift til voksenopplæringsloven kap 4 Utdanningsdirektoratet Rose Mari Skarset Bestill 1 vedlegg
2017/11376-6 16527/2018 19.02.2018 I Oversendelse av uttale til søknad om endret utforming og plassering av akvakulturanlegg på lokalitet 22335 Storvika Fræna kommune Arve Ingolf Slettvåg Bestill 13 vedlegg
2017/13086-21 16522/2018 19.02.2018 I Kystpilegimsleia over i ein ny fase. Bearbeidd vedlegg til førebels søknad til verdiskapingsprogrammet 2018 Hordaland fylkeskommune Bjørn Ringstad Bestill 1 vedlegg
2018/4840-1 16517/2018 19.02.2018 I Søknad om godkjenning lærebedrift - tømrerfaget ***** Stine Waske Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2018/4483-1 16512/2018 15.02.2018 I Signert rammeavtale - M1801 Borgund vgs - ombygging TPO-basen Veidekke Entreprenør AS, distrikt Møre og Romsdal Thor Valen Bestill
2013/870-8 16507/2018 19.02.2018 I Jendemshagen II - Fræna kommune, arkeologisk registrering Dale Malo Prosjekt AS Torill Einara Nerbøvik Bestill 2 vedlegg
2017/10224-7 16506/2018 19.02.2018 I §9-undersøkelser for Haram vindkraftverk VARDAR AS Torill Einara Nerbøvik Bestill 2 vedlegg
2018/4837-1 16481/2018 19.02.2018 I Høring - forslag til ny økonomiforskrift til friskoleloven Utdanningsdirektoratet Melvin Tornes Bestill 1 vedlegg
2017/14181-6 16474/2018 19.02.2018 U Haram kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Tennfjord gbnr 72/14 og 72/5 - synfaring Haram kommune Toril Moltubakk Bestill
2018/4245-10 16472/2018 15.02.2018 I Noen tanker ***** Kari Gagnat Paragraph Unntatt off
2013/6149-25 16461/2018 19.02.2018 I Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Åsegardane gbnr 50/3 m fl - Kristoffergarden Knut Aase Guro Dehli Sanden Bestill
2018/352-7 16456/2018 16.02.2018 I Gravfeltet på Vollane - Utbedring av vei gbnr 175/92 - KML § 8, 1. ledd - Dispensasjon - Haram kommune, Møre og Romsdal Riksantikvaren Torill Einara Nerbøvik Bestill 2 vedlegg
2018/4835-1 16448/2018 19.02.2018 I Fræna kommune - oppføring av enebolig gbnr 73/6 - dispensasjon frå kommuneplan Fræna kommune Johnny Loen Bestill 8 vedlegg
2018/4834-1 16421/2018 19.02.2018 I Eide kommune - detaljregulering - reguleringsplan - utvidelse av kirkegårdens arealer Gaustad Kirkegård gbnr 121/2, 34 og 66 - oppstart IKON Arkitekt og Ingeniør AS Johnny Loen Bestill 4 vedlegg
2017/11179-10 16411/2018 19.02.2018 I Søknad - Innkjøp av materiale til klopper og merkepinnar Ørskog Frivilligsentral Petter Jenset Bestill 2 vedlegg
2013/870-7 16404/2018 19.02.2018 U Fræna kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Jendemshagen II - arkeologisk registrering Angvik prosjektering AS Torill Einara Nerbøvik Bestill 1 vedlegg
2015/6231-21 16402/2018 15.02.2018 I Sula kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Nilsholen i Langevåg gbnr 92/1 og 18 mfl Sula kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2018/4829-1 16398/2018 14.02.2018 I Trekker søknad - aktivitetsutviklingstiltak for Betna Idretslag Betna Idretslag v/Unni Betten Hans Roger Tømmervold Bestill
2018/4495-2 16394/2018 15.02.2018 I Signert rammeavtale - L1801 Rauma vgs - Totalrehabilitering av TIP-avdeling (rivingsarbeider) Veidekke Entreprenør AS, distrikt Møre og Romsdal Johan Ivar Friisvold Bestill
2018/668-3 16375/2018 19.02.2018 U Oversending av søknad frå M-AE-47 Njord Salmon AS om mellombels løyve til å endre art frå berggylt til torsk Fylkesmannen i Møre og Romsdal m.fl. Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2018/4792-2 16365/2018 16.02.2018 U Molde kommune - Fv. 64 og 405 mot Skaret i Årødalen - rundkøyring mm Fræna kommune Heidi Nerland Bestill
2016/24041-5 16363/2018 08.02.2018 I Kopi: Hareid kommune - klage etter viltloven - fellingsløyve på hjort 2017/2019 - Hjørungavåg hjortevald Fylkesmannen i Møre og Romsdal Håkon Slutaas Bestill
2017/13238-10 16361/2018 13.02.2018 I Ny brukersats - Signert brukerkontrakt - Skodje kyrkjekor Skodje kyrkjekor Soheyla Roygarhaghro Bestill 1 vedlegg
2018/4832-1 16358/2018 19.02.2018 I Sande kommune - utlegging av flytebrygge gbnr 28/32 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Sande kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill 6 vedlegg
2018/4537-3 16356/2018 16.02.2018 I Kopi: Nydyrking 1 daa gbnr 38/2 - John Andreas Bjørdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arve Nytun Bestill
2018/4831-1 16350/2018 19.02.2018 I Herøy kommune - oppføring av naustrekke med tilhøyrande kai- og bryggeanlegg og frittståande naust gbnr 4/190 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Herøy kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill 11 vedlegg
2018/4830-1 16342/2018 15.02.2018 I Tingvoll kommune - søknad om nydyrking gbnr 95/2 - Rune B. Hanem Tingvoll kommune Guro Dehli Sanden Bestill
2018/286-3 16335/2018 15.02.2018 I Tildeling og utbetaling - Fredete og verneverdige bygninger og anlegg - Statsbudsjettet 2018 post 71 - Tilskudd - Møre og Romsdal fylkeskommune Riksantikvaren Jens Peter Ringstad Bestill 2 vedlegg
2017/784-4 16332/2018 19.02.2018 I Fylkeskommunale midler til friluftsliv 2017 Friluftsrådenes Landsforbund Petter Jenset Bestill 1 vedlegg
2018/4828-1 16326/2018 18.02.2018 I Endring av løyver - Strömma Norge AS Strömma Norge AS Geir Olsen Bestill 5 vedlegg
2018/4199-3 16322/2018 19.02.2018 I Fangstskjema kystsel Møre og Romsdal Arild Stenødegård Lisbeth Nervik Bestill 1 vedlegg
2017/8348-5 16266/2018 19.02.2018 I Rammesøknad Øwregt - referat møte med kommune og fylkeskonservator PLOT arkitekter as Helge Aarset Bestill 6 vedlegg
2018/4072-2 16257/2018 14.02.2018 I Kvalitetssikring av opplæring i bedrift Opplæringskontoret Maritime Fag Ola Ivar Eikebø Bestill 5 vedlegg
2016/6315-17 16253/2018 19.02.2018 I Kopi: Sula kommune - detaljregulering - reguleringsplan for boliger Veddegjerde gbnr 89/39, 89/40 og 89/25 Statens vegvesen Region midt Anders Smith-Øvland Bestill
2015/11069-5 16247/2018 18.02.2018 I NRK P2 Debatt frå Grøn fjord-konferansen Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv Stephen Oommen Bestill
2015/11069-4 16246/2018 15.02.2018 I Evaluering Grøn fjord-konferansen 2018 og pressemelding Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv Stephen Oommen Bestill 2 vedlegg
2013/6228-8 16244/2018 14.11.2017 I Krav om innsyn - epost korrespondanse ***** Kari Volden Paragraph Unntatt off
2014/2409-16 16219/2018 19.02.2018 U Verdi - Garasje på Leine 32 Arve Voldsund Arve Nytun Bestill
2017/6575-39 16213/2018 12.12.2017 I Refusjonskrav tildelte OU-midlar 2017 - Ulstein vgs Ulstein vgs Marianne Hojem Bye Bestill 6 vedlegg
2016/25354-16 16211/2018 19.02.2018 I Kopi: Ørskog kommune - detaljregulering - reguleringsplan - bustadfelt på Amdam gbnr 83/1 Statens vegvesen Region midt Anders Smith-Øvland Bestill
2017/6575-38 16209/2018 31.01.2018 I Refusjonskrav tildelte OU-midlar 2017 - Volda vgs Volda vgs Marianne Hojem Bye Bestill
2017/6575-37 16203/2018 12.12.2017 I Refusjonskrav tildelte OU-midlar 2017 - Bygg- og eiendomsseksjonen Bygg- og eiendomsseksjonen Marianne Hojem Bye Bestill
2017/6575-36 16200/2018 13.12.2017 I Refusjonskrav tildelte OU-midlar 2017 - Fræna vgs Fræna vgs Marianne Hojem Bye Bestill 3 vedlegg
2017/6575-35 16197/2018 15.12.2017 I Refusjonskrav tildelte OU-midlar 2017 - Fagskolen i Ålesund Fagskolen i Ålesund Marianne Hojem Bye Bestill 3 vedlegg
2017/6575-34 16195/2018 12.12.2017 I Refusjonskrav tildelte OU-midlar 2017 - Sunndal vgs Sunndal vgs Marianne Hojem Bye Bestill 1 vedlegg
2017/6575-33 16191/2018 20.12.2017 I Refusjonskrav tildelte OU-midlar 2017 - Molde vgs Molde vgs Marianne Hojem Bye Bestill 1 vedlegg
2017/8560-25 16190/2018 15.02.2018 U Rapportering Den kulturelle skolesekken 2017 Kulturtanken Camilla Wiik Bestill
2017/6575-32 16189/2018 19.01.2017 I Refusjonskrav tildelte OU-midlar 2017 - IT-seksjonen IT-seksjonen Marianne Hojem Bye Bestill 2 vedlegg
2017/6575-31 16187/2018 30.05.2017 I Refusjonskrav tildelte OU-midlar 2017 - Stranda vgs Stranda vgs Marianne Hojem Bye Bestill
2017/6575-30 16182/2018 31.01.2018 I Refusjonskrav tildelte OU-midlar 2017 - Borgund vgs Borgund vgs Marianne Hojem Bye Bestill
2017/6575-29 16181/2018 31.01.2018 I Refusjonskrav tildelte OU-midlar 2017 - Atlanten vgs Atlanten vgs Marianne Hojem Bye Bestill
2017/6575-28 16178/2018 12.12.2017 I Refusjonskrav tildelte OU-midlar 2017 - Bygg- og eiendomsseksjonen Bygg- og eiendomsseksjonen Marianne Hojem Bye Bestill
2017/9413-6 16177/2018 19.02.2018 I Invitasjon til deltaking i arbeidsgrupper for utvikling og verdiskaping Valldalsleia - oppstartsmøte måndag 26. februar Fjordhagen AS Bjørn Ringstad Bestill
2017/9413-5 16176/2018 17.02.2018 I Referat frå styringsgruppemøte i forprosjekt Utvikling og verdiskaping langs Valldalsleia onsdag 7. februar Fjordhagen AS Bjørn Ringstad Bestill 1 vedlegg
2018/4816-2 16174/2018 09.02.2018 U Signert kontrakt - konsulentbistand - SvarUt og SvarInn for ephorte Evry AS Robert Løvik Bestill
2017/9413-4 16173/2018 19.02.2018 I Invitasjon til deltaking i arbeidsgrupper for utvikling og verdiskaping Valldalsleia - oppstartsmøte måndag 26. februar Fjordhagen AS Bjørn Ringstad Bestill 1 vedlegg
2018/668-2 16172/2018 07.02.2018 I Njord Salmon AS - søknad om midlertidig påvekst av torsk Njord Salmon AS Arve Ingolf Slettvåg Bestill 3 vedlegg
2017/13603-3 16170/2018 19.02.2018 I Ålesund kommune - vedtak - gbnr 24/388 - Søknad om riving av Gamle Notsal i Spjelkavik Ålesund kommune Helge Aarset Bestill 1 vedlegg
2018/4819-1 16169/2018 19.02.2018 I Skodje kommune - nytte naust til næringsføremål gbnr 28/25 - Lena Sofie Brandal - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Skodje kommune Anders Smith-Øvland Bestill 10 vedlegg
2016/25366-62 16161/2018 19.02.2018 U 2017 - tilleggsløyving - profesjonell kunst- og kulturproduksjon - Kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune Ålesund Symfoniorkester Hilde Hernes Hovland Bestill
2016/2599-13 16157/2018 15.02.2018 I Kopi: Hareid kommune - detaljregulering - reguleringsplan, endring - Fremste Teigane gbnr 44/2 og 54 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2018/4522-2 16156/2018 15.02.2018 I Kopi: Gjemnes kommune - kommuneplanens arealdel - gbnr 25/16 - etablering av hundeluftepark Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2018/4619-2 16154/2018 15.02.2018 I Kopi: Hareid kommune - påbygging og tilbygging av bustadhus gbnr 44/1 - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2016/8402-8 16153/2018 16.02.2018 I Kopi: Averøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan Bogen vest gbnr 62/1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2018/463-3 16151/2018 16.02.2018 I Kopi: Sykkylven kommune - detaljregulering - reguleringsplan - F24 ved Nysætervatnet gbnr 25/1 og 2 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2018/677-3 16150/2018 16.02.2018 I Kopi: Rauma kommune - bygging av kum/damhus med ventilar - gbnr 135/1 - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Mari Anne Bjørkmann Bestill
2017/14347-6 16148/2018 16.02.2018 I Kopi: Stranda kommune - detaljregulering - reguleringsplan Grilstad del av gbnr 50/52 m.fl - oppføring av bygg Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2018/4276-2 16146/2018 15.02.2018 I Kopi: Halsa kommune - bygging av parkeringsplass i tilknytning til campingområdet på Valsøya gbnr 109/3 - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2018/4813-1 16145/2018 15.02.2018 I Kopi: Hareid kommune - nytt bygg gbnr 41/691 - dispensasjon frå reguleringsplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2018/4011-4 16144/2018 15.02.2018 I Kopi: Fræna kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Torsetneset naustområde gbnr 13/10 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2018/4815-1 16142/2018 19.02.2018 I Kopi: Aure kommune - frådeling av fritidseiendom gbnr 33/1 - fv. 680 - dispensasjon frå kommuneplan Statens vegvesen Region midt Johnny Loen Bestill
2015/7167-57 16141/2018 15.02.2018 I Kopi: Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Gjertnesmarka gbnr 23/3 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2018/698-6 16138/2018 15.02.2018 I Kopi: Giske kommune - oppføring av naustrekke gbnr 124/328 - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 Kystverkets hovedkontor Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg
2017/11174-4 16133/2018 29.01.2018 I Norsk forfattersentrum Midt-Norge, driftstilskudd 2018 Trøndelag fylkeskommune, Seksjon kunst og kultur Hilde Hernes Hovland Bestill 1 vedlegg
2017/13816-3 16131/2018 17.02.2018 I Uttalelse - tilleggsutgreiinga for E39 Digernes - Vik Naturvernforbundet Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2017/11834-4 16129/2018 17.02.2018 I Fangstskjema kystsel Møre og Romsdal Kenneth Skarbø Lisbeth Nervik Bestill 1 vedlegg
2017/11834-3 16128/2018 17.02.2018 I Fangstskjema kystsel Møre og Romsdal Kenneth Skarbø Lisbeth Nervik Bestill 1 vedlegg
2018/4210-6 16123/2018 16.02.2018 U Øylaks AS - søknad om ny akvakulturlokalitet Ny-Hellaren i Midsund kommune Se adresseliste Rebekka Varne Bestill 12 vedlegg
2017/10939-3 16121/2018 16.02.2018 I Signert kontrakt - Freestyle Phanatix Åndalsnes ungdomsskole Soheyla Roygarhaghro Bestill 1 vedlegg
2018/425-8 16119/2018 13.02.2018 N Møtereferat 13.02.2018 Ragnhild Holsvik m.fl. Ragnhild Holsvik Bestill
2014/14379-11 16117/2018 16.02.2018 I Stranda kommune - eigengodkjenning - detaljregulering - reguleringsplan Opshaug sandtak og steinbrudd Stranda kommune Anders Smith-Øvland Bestill 3 vedlegg
2018/4628-5 16115/2018 18.02.2018 I Spørsmål til Vegdirektoratets ref. 17/16899-17 Norges Miljøvernforbund Arnt Ove Hol Bestill 1 vedlegg
2018/4810-1 16113/2018 18.02.2018 I Søknad om jakt på kystsel i Møre og Romsdal Marius Moen Aahjem Lisbeth Nervik Bestill 2 vedlegg
2018/4739-2 15699/2018 15.02.2018 U Jugendstilsenteret - Apotekergata 16 - gbnr 200/22 - Ålesund - endringer i utstillingslokalene Stiftelsen Kulturkvartalet v/produsent Jacqueline Meng Christ Allan Sylthe Bestill
2017/10368-6 15693/2018 15.02.2018 U Sykkylven kommune – gbnr 44/2 - Opparbeiding av parkeringsplass og landbruksveg Sykkylven kommune Guro Dehli Sanden Bestill 2 vedlegg
2016/2176-7 15598/2018 15.02.2018 U Molde kommune - riving av eksisterande bygning, utfylling og oppføring av ny næringsbygning - gbnr 22/7, Cap Clara - dispensasjon fra reguleringsplan og pbl §1-8 - endring av tillatelse Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2016/4826-20 15581/2018 15.02.2018 U Vestnes kommune - oppretting/endring av grunneiendom - gbnr 57/8 og 57/118 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 - utsending av fagrapport Ranja Langstein Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2016/8117-8 15513/2018 15.02.2018 U Stordal kommune - detaljregulering - reguleringsplan for område H60 Nørdalen gbnr 158/1 og 144/5 - utsending av fagrapport proESS AS Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2017/6766-5 15499/2018 15.02.2018 U Vestnes kommune - bygging av lausdriftsfjøs gbnr 3/6 Arne Andreassen - utsending av fagrapport Jarle Leidulf Løvik Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2017/10317-8 15468/2018 15.02.2018 U Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan Stenrud og Rotvoll gård (B3) - utsending av fagrapport Arkitektene bbw as Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2018/4724-1 15370/2018 05.01.2018 X Søknad om skoleskysskort vår 2018 Jorunn Sølvberg Jorunn Sølvberg Bestill
2018/4013-3 15324/2018 15.02.2018 U Rindal kommune - oppføring av uthus på eiendom gbnr 69/11 - dispensasjon frå kommuneplan Rindal kommune Johnny Loen Bestill
2018/4143-2 15284/2018 15.02.2018 U Sykkylven kommune - bygging av garasje / lagerplass gbnr 8/6 - dispensasjon frå kommuneplan Sykkylven kommune Johnny Loen Bestill
2016/5881-7 15278/2018 15.02.2018 U Rindal kommune - prøveuttak av naturstein gbnr 59/6 - svar på høring Direktoratet for mineralforvaltningen med Bergmesteren for Svalbard Johnny Loen Bestill
2017/11505-9 15252/2018 15.02.2018 U Faktura arkeologisk registrering - utbygging av Skorga kraftverk, Nesset kommune Skorga Kraftverk AS Anne Lise Reitan Bestill
2017/14010-3 15210/2018 14.02.2018 X Krav om køyregodtgjering haust 2017 ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2017/815-8 15209/2018 14.02.2018 U Sykkylven kommune – Oppføring av fritidsbustad med tilkomst veg på gbnr 26/7 - Løyve til inngrep i automatisk freda kulturminne, jf. KLM § 8.1. Konflikt med id.nr. 236047 Sykkylven kommune Guro Dehli Sanden Bestill 2 vedlegg
2017/11172-3 15112/2018 14.02.2018 U Nordic Light har motteke treårig driftstilskot for 2018 Nordic Light Events AS m.fl. Hilde Hernes Hovland Bestill
2018/4180-4 14976/2018 14.02.2018 U Smøla kommune - bygging av naust og kai og utlegging av flytebrygge og landgang gbnr 18/36 og 5 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Smøla kommune Johnny Loen Bestill
2015/375-7 14974/2018 14.02.2018 U Grishuset på Husfest, Aure kommune. Fylkeskommunalt tilskot til restaurering - søknad om overføring til 2018 Brit Guri Ruøy Christ Allan Sylthe Bestill
2017/8587-11 14947/2018 14.02.2018 U Oversending av arkeologisk fagrapport etter gjennomført arkeologisk registrering - Nedføringsledning frå Svartevatnet Skodje kommune Guro Dehli Sanden Bestill 1 vedlegg
2018/599-2 14938/2018 14.02.2018 U Kristiansund kommune - ombygging av kai Sørholmsveien 13 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill
2017/9468-8 14899/2018 14.02.2018 U Oversending av arkeologisk fagrapport etter gjennomført forundersøking i samband med grunnboring for reinseanlegg på Kvasnes for Sula og Ålesund kommune Ålesund kommune Guro Dehli Sanden Bestill 1 vedlegg
2017/825-2 14898/2018 14.02.2018 X Rapportering handlingsprogram kultur 2017 Carina Stokke Bestill
2017/12587-11 14876/2018 14.02.2018 U Fedraheim, Løketunet - gbnr 185/3 i Giske kommune. Fråsegn til reviderte tegninger daterte 08.02.2018 Gunnar Nordstrand Jens Peter Ringstad Bestill
2017/13052-4 14855/2018 14.02.2018 U Smøla kommune gbnr 24/8 - Ombygging av stove på Sydgarden på Jøa Laila Skaret Helge Aarset Bestill
2016/25136-5 14841/2018 14.02.2018 U Oversending av arkeologisk fagrapport etter gjennomført arkeologisk registrering for bustadtomt gbnr 14/273 i Sykkylven Øystein Blindheim Guro Dehli Sanden Bestill 1 vedlegg
2015/8657-21 14824/2018 14.02.2018 U Oversending av arkeologisk fagrapport etter gjennomført arkeologisk registrering - reguleringsplan for Tingvoll Økopark og Prestegarden Tingvoll kommune Guro Dehli Sanden Bestill 1 vedlegg
2016/22626-15 14626/2018 13.02.2018 U Oversending av arkeologisk fagrapport etter gjennomført arkeologisk registrering - Lastølen og Drotninghaugstølen, Fjellsætra Hans Kjetil Hole Guro Dehli Sanden Bestill 1 vedlegg
2017/8494-18 14597/2018 13.02.2018 U Oversending av arkeologisk fagrapport etter gjennomført arkeologisk registrering i samband opparbeiding av pumtrack sykkelbane på gbnr 14/621 i Sykkylven Eldar Høidal Guro Dehli Sanden Bestill 1 vedlegg
2016/1565-23 14581/2018 13.02.2018 U Oversending av arkeologisk fagrapport etter gjennomført arkeologisk registrering - Områderegulering Sunna - vest for Rindal sentrum Rindal kommune Guro Dehli Sanden Bestill 1 vedlegg
2017/9128-16 14507/2018 13.02.2018 U Tilskot - Handlingsprogram for kultur - Kulturminne - skilting, skjøtsel og tilrettelegging Ljøbrekkas vener Guro Dehli Sanden Bestill
2016/52-38 14478/2018 13.02.2018 U Svar - Innsyn i utgifter ved utvikling av FRAM-appen NRK Møre og Romsdal Torgeir Riksfjord Bestill
2018/679-3 14374/2018 13.02.2018 U Sula kommune - frå friareal til naustareal - oppsetting av naust gbnr 74/361 - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 - foreløpig melding Sula kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2018/698-4 14373/2018 13.02.2018 U Giske kommune - oppføring av naustrekke gbnr 124/328 - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 foreløpig melding Giske kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2018/621-3 14371/2018 13.02.2018 U Molde kommune - uteoppholdsareal gbnr 25/941 - Strandgata 14, Odd Fellow-huset Molde AS - dispensasjon frå kommuneplan - foreløpig melding Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2018/4755-3 14369/2018 13.02.2018 U Høyring av søknad om driftskonsesjon for Ny Jord massetak i Aukra kommune - Tiltakshavar: Odd Småge AS - foreløpig melding Direktoratetf or mineralforvaltning Anders Smith-Øvland Bestill
2014/13912-16 14295/2018 13.02.2018 U Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan - gang- og sykkelveg fra krysset til Dragvågen og fram til Bolsøya skole - offentleg ettersyn - foreløpig melding Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2013/10047-12 14291/2018 13.02.2018 U Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan for gang- og sykkelveg Kleive-Nesbøen - foreløpig melding Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2018/358-3 14283/2018 13.02.2018 U Ørsta kommune - detaljregulering - reguleringsplan E39 Liadal - oppstart - foreløpig melding noreply.saksbehandling@vegvesen.no m.fl. Anders Smith-Øvland Bestill
2016/2176-5 14278/2018 13.02.2018 U Molde kommune - riving av eksisterande bygning, utfylling og oppføring av ny næringsbygning - gbnr 22/7, Cap Clara - dispensasjon fra reguleringsplan og pbl §1-8 - endring av tillatelse - foreløpig melding Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2015/9448-12 14233/2018 13.02.2018 U Regulering på gbnr 151/6 m.fl. i Slotsvika på Ellingsøy - Oversending av budsjett for arkeologisk registrering HA-PLAN AS Guro Dehli Sanden Bestill 1 vedlegg
2017/11751-12 14215/2018 13.02.2018 U Drosjeløyva i Giske, Sula og Ålesund kommunar - Tildeling av ledig løyve tilknytt Ring Taxi SA - Endeleg vedtak Yasin Ôzdemir Jan Eirik Søraas Bestill 2 vedlegg
2017/8816-12 14115/2018 12.02.2018 U Drosjeløyva i Aure kommune - Tilbakesending av garanti Sparebank 1 SMN Jan Eirik Søraas Bestill
2016/6848-3 14105/2018 12.02.2018 U Sluttutbetaling - spelemidlar 2016 - anlnr 1505013401- Freihallen - Kristiansund kommune Kristiansund kommune Therese Thue Hvattum Bestill
2017/6908-6 13967/2018 12.02.2018 U Tilsegn 2017-0030 - Endring i tidsplan for prosjektet "Overvåking og registrering, Gytefisk og oppdrettsfisk, samt ungfiskundersøkelse av Rådgivende biologer" Stordal Elveeigarlag Arve Ingolf Slettvåg Bestill 1 vedlegg
2017/10173-9 13868/2018 12.02.2018 U Utbetaling til Møre og Romsdal Musikkråd - UKM Møre og Romsdal Musikkråd Hilde Hernes Hovland Bestill
2018/661-5 13817/2018 15.02.2018 U Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan Prinsen camping i Ratvika - fråsegn til varsel om oppstart Nordplan AS, avd Ålesund m.fl. Anders Smith-Øvland Bestill
2016/26154-7 13704/2018 09.02.2018 U Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Djupdalen sør - utsending av fagrapport Arkitektkontoret BBW AS Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2017/5111-25 13375/2018 09.02.2018 U Stranda kommune - Møll - restaurering av steingard - utsending av fagrapport Annette Synneva Møll Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2017/8326-7 13363/2018 09.02.2018 U Sunndal kommune - nydyrking gbnr 72/2 - Kåre Kristian Settemsdal - utsending av fagrapport K.K. Settemsdal Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2018/1687-2 13353/2018 09.02.2018 U Avslag på søknad om fri skoleskyss til Ålesund voksenopplæring ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2015/2010-30 12966/2018 08.02.2018 U Pollenanalyse - Mittet vassverk, Rauma og Geiranger sentrum, Stranda, Møre og Romsdal fylke Helge Høeg Kristoffer Dahle Bestill
2017/11904-4 12950/2018 15.12.2017 U Invitasjon til kurset "Bli ein superbrukar på nettet" Alle folkebibliotek og vgs.bibliotek i fylket Heidi S Drageseth Bestill
2018/4310-2 12908/2018 08.02.2018 U Kristiansund kommune - oppføring av barnehage - Råket 1 A - gbnr 10/136 - uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2017/13317-8 12259/2018 07.02.2018 U Søknad om endring av tilsegn - Fangst og omsetning av ferske rå reker fra Møre og Romsdal Møreforsking Ålesund (Møre Research) Lisbeth Nervik Bestill
2016/24790-18 12147/2018 06.02.2018 U Marine Harvest Norway AS, org. nr. 985 399 077 - Løyve til utviding av areal for akvakulturlokalitet 13249 Sagelva i Ørsta kommune Marine Harvest Norway AS Rebekka Varne Bestill
2017/11157-22 11926/2018 06.02.2018 U 2018 - Konsertstøtte - Kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune Ynglingeforeningens musikkorps Kristiansund Maria Haukås Bestill
2017/11157-23 11725/2018 06.02.2018 U 2018 - Konsertstøtte - Kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune Ørskog Trekkspelorkester Maria Haukås Bestill
2018/591-2 11134/2018 12.02.2018 U Rauma kommune - oppføring av eldhus/uthus gbnr 69/30 - anmodning om forhåndsuttale Harald Magnus Kvifte Mari Anne Bjørkmann Bestill 1 vedlegg
2015/14407-14 10806/2018 12.02.2018 U Ulstein kommune - frådeling av to tomter gbnr 1/2 - Lillian Flø - fråsegn ved søknad om dispensasjon frå kommuneplan Ulstein kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill 1 vedlegg
2017/6067-11 10746/2018 15.02.2018 U Volda kommune - detaljregulering - reguleringsplan Volda Campus Arena - idrettsplass på Joplassen gbnr 19/807 mfl. - avgrensa ettersyn Volda kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2017/11157-19 9334/2018 30.01.2018 U 2018 - Konsertstøtte - Kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune Sandøy Vel Maria Haukås Bestill
2017/12319-4 9146/2018 30.01.2018 N Klage på avslag på søknad om fri skoleskyss Kristine Svendsen Jorunn Sølvberg Bestill
2017/11157-12 8501/2018 29.01.2018 U 2018 - Konsertstøtte - Kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune Herøy Janitsjar Maria Haukås Bestill
2017/699-11 8398/2018 15.02.2018 U Volda kommune - detaljregulering - reguleringsplan for studentbustader gbnr 20/334 på Heltne - Per Mulvik AS - avgrensa ettersyn Volda kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2017/11157-13 8209/2018 26.01.2018 U 2018 - Konsertstøtte - Kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune Kristiansund Gospelkor Maria Haukås Bestill
2018/492-2 7395/2018 24.01.2018 U Tilsvar i forliksklage ***** Arild Inge Kjersem Paragraph Unntatt off
2018/492-3 7289/2018 24.01.2018 U Tilsvar i forliksklage ***** Arild Inge Kjersem Paragraph Unntatt off
2017/14239-1 6640/2018 22.01.2018 X Protokoll Lysestaker Tommy Skalstad Bestill 1 vedlegg
2017/14347-5 6210/2018 15.02.2018 U Stranda kommune - detaljregulering - reguleringsplan Grilstad del av gbnr 50/52 m.fl - fråsegn ved varsel om oppstart Ose Ingeniørkontor AS Johnny Loen Bestill
2018/4755-2 5996/2018 15.02.2018 U Aukra kommune - driftskonsesjon for Ny Jord massetak - Odd Småge AS - fråsegn til høyring Direktoratetf or mineralforvaltning m.fl. Anders Smith-Øvland Bestill
2015/6859-31 5705/2018 15.02.2018 U Forslag om freding av Mellemværftet - gbnr 7/7, 8 og 9 - i Kristiansund kommune. Områdefreding på gbnr 7/7, 8, 9, 13 og 26. Oversending for politisk behandling i bystyret Kristiansund kommune Anna Eline Eneberg Bestill 1 vedlegg
2018/506-4 3359/2018 14.02.2018 U Stranda kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Fv60 Sløgstadmarka - gangveg - fråsegn ved varsel om oppstart Stranda kommune Johnny Loen Bestill
2014/5294-23 2630/2018 10.01.2018 U Faktura arkeologisk registrering - detaljregulering - reguleringsplan for Hasleliåsen - Nesjestranda, del av gbnr 113/19, 113/56, 114/26, 114/27, Molde kommune Solid Utbygging AS Anne Lise Reitan Bestill 1 vedlegg
2016/3222-26 2603/2018 10.01.2018 U Faktura arkeologisk registrering - detaljregulering - reguleringsplan for gbnr 40/81 mfl - deponi for ureina massar og farleg avfall m.m., Nesset kommune Bergmesteren Raudsand AS Anne Lise Reitan Bestill 1 vedlegg
2018/358-4 1921/2018 08.01.2018 U Ørsta kommune - detaljregulering - reguleringsplan E39 Liadal - fråsegn til varsel om oppstart Statens vegvesen Region midt Anders Smith-Øvland Bestill
2018/254-2 1605/2018 05.01.2018 U Kontrakt - Aalesunds Ungdomsmusikkorps - 13.01.2018 Aalesunds Ungdomsmusikkorps Erlend Bilsbak Bestill
2018/329-2 1404/2018 15.02.2018 U Nesset kommune - nye retningslinjer for motorferdsel i utmark - fråsegn til høyring Nesset kommune Johnny Loen Bestill
2018/280-2 717/2018 12.01.2018 U Herøy kommune - kommunedelplan - helse og omsorg - fråsegn Herøy kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill
2013/10047-13 151172/2017 15.02.2018 U Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan for gang- og sykkelveg Kleive-Nesbøen - fråsegn ved offentleg ettersyn Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2014/13912-17 151171/2017 15.02.2018 U Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan - gang- og sykkelveg fra krysset til Dragvågen og fram til Bolsøya skole - fråsegn ved offentleg ettersyn - motsegn Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2017/14184-2 148149/2017 14.12.2017 X Grunngjeving for internt tilsegn - Ein bit av historia Carina Stokke Bestill
2017/14166-3 147907/2017 14.12.2017 X Grunngjeving for tildeling av prosjektmidlar Carina Stokke Bestill
2016/25360-15 145539/2017 07.12.2017 U 2017 - Fylkeskultursjefens reserveramme - Kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune Lepsøy Bygdeutval v/Anne Breiby Hilde Hernes Hovland Bestill
2017/12517-5 131866/2017 31.10.2017 U Fargespill Ålesund post@borgnysunivers.no Ragnhild Holsvik Bestill
2013/11531-22 125465/2017 10.10.2017 X Sluttutbetaling tilsegn 2013-0237 Carina Stokke Bestill
2015/12281-28 121959/2017 06.02.2018 U Hofseth Aqua, org. nr. 828 764 929 - Akvakulturløyve for matfisk av laks, aure og regnbogeaure på lokalitet 37797 Skjortneset II i Stordal kommune Hofseth Aqua AS Rebekka Varne Bestill
2017/5661-6 117971/2017 15.09.2017 U Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kommunene i Møre og Romsdal Petter Jenset Bestill
2017/9757-18 88706/2017 29.08.2017 U Brukerkontrakt - KKKK-festivalen Peder Rensvik Maria Haukås Bestill
2017/9757-9 87504/2017 23.08.2017 U Musikarkontrakt - Kiril Kirilov - KKKK-festivalen 15.-17.09.17 Kiril Kirilov Maria Haukås Bestill
2017/9757-8 87499/2017 23.08.2017 U Musikarkontrakt - Ørnulf Michelsen - KKKK-festivalen 15.-17.09.17 Ørnulf Michelsen Maria Haukås Bestill
2017/9757-7 87498/2017 23.08.2017 U Musikarkontrakt - Steinar Rinde - KKKK-festivalen 15.-17.09.17 Steinar Rinde Maria Haukås Bestill
2017/9757-6 87496/2017 23.08.2017 U Musikarkontrakt - Geir Heggdal - KKKK-festivalen 15.-17.09.17 Geir Heggdal Maria Haukås Bestill
2017/4897-15 86485/2017 26.06.2017 X Fremdrift etter 2. juni møte Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2017/4897-14 86481/2017 18.08.2017 X 2. juni møte med SVV Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off
2017/9757-10 84314/2017 11.08.2017 U Musikarkontrakt - Britt Westavik - KKKK-festivalen 15.-17.09.17 Britt Westavik Maria Haukås Bestill
2017/9757-11 84049/2017 10.08.2017 U Musikarkontrakt - Ellen Rensvik - KKKK-festivalen 15.-17.09.17 Ellen Rensvik Maria Haukås Bestill
2017/9757-12 84044/2017 10.08.2017 U Musikarkontrakt - Sharleen Clapperton - KKKK-festivalen 15.-17.09.17 Sharleen Clapperton Maria Haukås Bestill
2017/9757-13 83755/2017 09.08.2017 U Musikarkontrakt - Anna Ostachowska - KKKK-festivalen 15.-17.09.17 Anna Ostachowska Maria Haukås Bestill
2017/9757-14 83754/2017 09.08.2017 U Musikarkontrakt - Oskar Slettfjerding - KKKK-festivalen 15.-17.09.17 Oskar Slettfjerding Maria Haukås Bestill
2017/9757-15 83722/2017 09.08.2017 U Musikarkontrakt - Yuri Hashimoto - KKKK-festivalen 15.-17.09.17 Yuri Hashimoto Maria Haukås Bestill
2017/9849-2 73496/2017 23.06.2017 U Kontrakt - Geir Heggdal - 12.11.17 Geir Heggdal Camilla Wiik Bestill
2016/22700-11 58995/2017 11.05.2017 N Referat frå Seksjonsmøte 02.05.17 Monica Kjøl Tornes Lene Mordal Bestill 1 vedlegg
2017/8347-2 58969/2017 11.05.2017 U Kontrakt - Høgskolen i Molde gradsseremoni - 09.06.2017 - Hoffart og Fossum Høgskolen i Molde Lene Mordal Bestill
2017/625-24 31581/2017 13.03.2017 X Referat leiarmøte 13.03.2017 Carina Stokke Paragraph Unntatt off
2013/11446-23 15035/2017 14.02.2018 X Sluttutbetaling Carina Stokke Bestill
2013/11446-24 91382/2016 08.09.2016 X Utbetalingsanvisning Carina Stokke Bestill
2016/623-3 34543/2016 12.05.2016 X Artikkel om evaluering - produsert av Oxford Research Carina Stokke Bestill
2016/623-5 34540/2016 12.05.2016 X Evaluering av Program for kreative næringar i Møre og Romsdal 2013-2016 - rapport Carina Stokke Bestill
2013/11531-23 8592/2016 05.02.2016 X Utbetalingsanvisning - delutbetaling Carina Stokke Bestill
2013/11531-24 8590/2016 05.02.2016 X Utbetalingsanmodning - delutbetaling Carina Stokke Bestill
2014/9218-11 2507/2016 13.01.2016 X Utbetalingsanvisning sluttutbetaling tilsegn 2014-0195 Carina Stokke Bestill
2016/623-4 1974/2016 12.01.2016 X Oversikt over alle prosjekt og tildelingar gjennom Program for kreative næringar 2013/2016 per 31.12.2015 - sendt til evaluator Angela Hagen Carina Stokke Bestill
2016/623-6 1973/2016 12.01.2016 X Signert kontrakt mellom Oxford Research og Møre og Romsdal fylkeskommune Angela Hagen Carina Stokke Bestill
2015/10191-4 80579/2015 08.12.2015 U Tildeling av Møre og Romsdal fylkeskommune sitt startstipend til kreative talent Puffin Production Carina Stokke Bestill
2015/10647-4 80578/2015 08.12.2015 U Tildeling av Møre og Romsdal fylkeskommune sitt startstipend til kreative talent Line Nakken Carina Stokke Bestill
2015/10289-3 80577/2015 08.12.2015 U Tildeling av Møre og Romsdals fylkeskommune sitt startstipend til kreative talent Wanda Rinske Tiersma Carina Stokke Bestill
2014/9218-12 55480/2015 28.08.2015 X Utbetalingsanvisning 2/3 Carina Stokke Bestill