Fylkesutvalet

Møtedato : 14.05.2020 10:00

Møtested : Videomøte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-57/20 Nasjonal transportplan 2022-2033. Prioriteringar i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (7) 43 vedlegg
U-58/20 Høyring - Modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog på vegar som er tillate for 24 m tømmervogntog Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
U-59/20 Fordeling av Interreg-midlar 2021-2027 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
U-60/20 Herøy kommune - løyve til motocrossbane - gbnr 3/1 - Koparstadvegen 152 - klage på vedtak om dispensasjon frå kommuneplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-61/20 Klage på vedtak - Kristiansund kommune - Oppføring av tomannsbustad - Kvalvågveien 12AB - dispensasjon frå kommuneplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-62/20 Hustadvika (Eide) kommune - reguleringsplan - detaljregulering - Skarvøya gbnr 113/2 m.fl. oppføring av hytter - fråsegn ved avgrensa ettersyn Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-63/20 Sykkylven kommune - kommunedelplan sentrum - Ikornnes - fråsegn til avgrensa høyring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-64/20 Klimakur 2030 - høyringsuttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-65/20 Høyring om «Domstolkommisjonens utredning NOU 2019:17 Domstolstruktur» Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
U-66/20 Forslag til ny organisering av Kystverket Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-67/20 Tiltak overfor maritime næringar som følgje av koronakrisa Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-68/20 Tannklinikken i Sykkylven Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-4/20 Svar til Kystverket om avhending av statlege fiskerihamner Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-5/20 Mandatfordeling per valgdistrikt for stortingsvalget Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-6/20 Fylkespartnarskapet – aktivert for samordning i krisetider Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-7/20 Framtidig trafikkavvikling på Furneset Ferjekai Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-8/20 Partnarskap for kompetanse og verdiskaping - uttale om utvikling og omstilling av eksportnæringane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-9/20 Årsrapport 2019 for bygg- og eigedomsavdelinga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-10/20 Uttalelse fra fylkene om kollektivtrafikken Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender