Ungdomspanelet

Møtedato : 28.02.2020 14:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-4/20 Høyring - Kvalitetsplan for vidaregåande opplæring for perioden 2020 – 2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UP-5/20 Evaluering skolevalg 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UP-6/20 Moglegheit for innspel - Temaplan for frivilligheit for Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
UP-7/20 Høyring - regional planstrategi 2020 - 2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
UP-8/20 Nasjonal transportplan (2022-2033): Innspel til prioriteringar på transportområdet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
UP-9/20 Ruteendringsprosessen 2020 - Høyring fylkeskommunale råd - reduksjon i rutetilbodet for buss Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
UP-10/20 Mobbeombod i Møre og Romsdal - vidareføring av stillinga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
UP-11/20 Innspill om kunst og kultur til barn og unge fra ungdomsråda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-12/20 Høyringsvar - høyring om endring i bestemmingar om vurdering, eksamen og eksamensordningar i læreplanane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-2/20 Jenterom, gutterom og mogleheitsrom — Likestillingsutfordringar blant barn og unge Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-3/20 Rullering av forskings- og innovasjonsstrategiane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender