Ungdomspanelet

Møtedato : 28.02.2020

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-4/20 Høyring - Kvalitetsplan for vidaregåande opplæring for perioden 2020 – 2024 Document_blue Framlegg 1 vedlegg
UP-5/20 Evaluering skolevalg 2019 Document_blue Framlegg Beh. (1)
UP-6/20 Moglegheit for innspel - Temaplan for frivilligheit for Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Beh. (2) 2 vedlegg
UP-7/20 Høyring - regional planstrategi 2020 - 2024 Document_blue Framlegg 2 vedlegg
UP-8/20 Nasjonal transportplan (2022-2033): Innspel til prioriteringar på transportområdet Document_blue Framlegg 2 vedlegg
UP-9/20 Ruteendringsprosessen 2020 - Høyring fylkeskommunale råd - reduksjon i rutetilbodet for buss Document_blue Framlegg Beh. (2) 1 vedlegg
UP-10/20 Mobbeombod i Møre og Romsdal - vidareføring av stillinga (saka blir ettersendt)
UP-11/20 Innspill om kunst og kultur til barn og unge fra ungdomsråda (saka blir ettersendt)

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-2/20 Jenterom, gutterom og mogleheitsrom — Likestillingsutfordringar blant barn og unge Document_blue Framlegg 1 vedlegg
RS-3/20 Rullering av forskings- og innovasjonsstrategiane Document_blue Framlegg Beh. (1)

← møtekalender