Samferdselsutvalet

Møtedato : 05.02.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-1/20 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
SA-2/20 Søknad om Klimasats-midlar til konsulent - miljøbussar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-3/20 Overføring av kontraktsansvaret for flyruter i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
SA-4/20 Høyring av ny strategi for Nordsjøen - North Sea Region 2030 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
SA-5/20 Innspel til "Nullutslippsløsninger for ikke-elektrifiserte baner (NULLFIB)" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
SA-6/20 Fordeling av midlar til trafikktryggingstiltak med kommunetilskot (50/50) for 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-7/20 Disponering av overskytande midlar frå Eiksundsambandet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/20 Orientering om driftssituasjonen på fylkesvegferjesambanda i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-2/20 Prosess for innspel til Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
RS-3/20 Høring - Plan for renovering av skulebygga og etablering av ny skulestruktur Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-4/20 Svar ang. bussrute i Molde via Årødalen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-5/20 Innspill til handlingsprogram til biogass - fra Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-6/20 Kopi av brev til Rauma kommune - E136 Innfjorden Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-7/20 Rutetider Eidsdal - Linge Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-8/20 Svar på spørsmål om vegsalting Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-9/20 Budsjettoppfølging 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender