Kontrollutvalet

Møtedato : 29.10.2020 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-47/20 Tilsynsrapport frå Arkivverket - Tilsyn med arkivhaldet i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-48/20 Prosjektplan - Undersøking av "Heilskapleg verksemdstyring og intern kontroll" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KO-49/20 Rekneskapsrevisjon 2020 - revisjonsplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-50/20 Forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
KO-51/20 Prosjektplan - Undersøking av "Inntak av og kvalitet i opplæringa for elevar tatt inn etter reglane i § 6-17 i forskrift til opplæringslova" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-31/20 Oppfølgingsliste - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-32/20 Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) - Kontrollutvalsleiarskolen 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-33/20 Møre og Romsdal Revisjon IKS - årsrekneskap 2019 og avvikling av selskapet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg

← møtekalender