Kontrollutvalet

Møtedato : 30.09.2020 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-40/20 Oppfølging av revisor sine merknadar til rekneskapsrevisjonen for 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-41/20 Plan for prosjektutforming og -gjennomføring Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 4 vedlegg
KO-42/20 Prosjektplan - Undersøking av Fagskolen i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-43/20 Rapport frå undersøking av "Budsjett- og økonomistyringsprosessane i fylkeskommunen" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
KO-44/20 Sentrale kontrollorgan - Økonomirapport per 31. august 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KO-45/20 Sentrale kontrollorgan - økonomiplan for 2021-2024 med budsjett for 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KO-46/20 Møteplan for kontrollutvalet i 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-26/20 Oppfølgingsliste - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-27/20 Tilsvar vedkomande henvending med førespurnad om kontroll av saksbehandling og habilitet knytt til vedtak om kryssing av Romsdalsfjorden Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-28/20 Henvending med førespurnad om vurdering av mogleg brot på regel om meiroffentlegheit og lukka intranett Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-29/20 Informasjon om og drøfting av aktuelle kontrollprosjekt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-30/20 Høyring - gjeninnføring av førebels lovgivning om fjernmøte Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg

← møtekalender